Educación e inmigración en Cataluña: un estado de la cuestión

Diana López Falcón

Resum

Des del començament del segle xxi, Catalunya ha consolidat la seva posició com a centre d’atracció de població estrangera del sud d’Europa. Així, a 1 de gener de 2010 i d’acord amb les dades preliminars del padró continu, la població de nacionalitat estrangera a Catalunya representava un total d’1.193.283 persones —un 15,9 per cent de la població total. L’entrada massiva de població estrangera en el territori i el creixent debat respecte a la qualitat de l’educació han centrat el discurs en els mecanismes d’integració i distribució en el sistema escolar dels nens i joves d’origen estranger. L’objectiu del present treball és el de dur a terme una primera aproximació a la literatura sobre educació i immigració a Catalunya, segons tres temes principals de recerca: incorporació en el sistema educatiu i rendiment escolar; segregació escolar, i, finalment, trajectòries educatives i estudis longitudinals.

Paraules clau

educació; segregació; població estrangera; trajectòria educativa; rendiment escolar.

Text complet:

PDF (Español)

Referències

Aina, C.; Casalone, G. y Ghinetti, P. (2008). Internal geograpnical mobility and educational outcomes: An analysis for an Italian province. SEMEQ Department-Faculty of Economics-University of Eastern Piedmont.

Aja, E.; Carbonell, F.; Colectivo Ioé; Funes, J. y Vila, I. (1999). La immigració estrangera a Espanya: Els reptes educatius. Barcelona: Fundació “La Caixa”. Col•lecció Estudis Socials, 1.

Alegre, M.A. (2005). Educació i immigració: l’acollida als centres educatius. Barcelona: Mediterrània. Col•lecció Polítiques, 44.

Alegre, M.A. (2006). «L’acollida i l’escolarització de l’alumnat estranger al sistema educatiu català». En: Bonal, X. (dir.). L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2005. Barcelona: Mediterrània, 301-322.

Alegre, M.A. (2008). «Educación e inmigración. ¿Un binomio problemático?». Revista de Educación, 345, 61-82.

Alegre, M.A.; Benito, R. y González, I. (2008). «Procesos de segregación y polarización escolar: la incidencia de las políticas de zonificación escolar». Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 12 (2), 27.

Alegre, M.A. (coord.); Collet, J.; González, S. y Benito, R. (2005). Una visió comparada a les polítiques d’acollida i escolarització de l’alumnat nouvingut: Els casos de Baviera, la Comunitat Francòfona de Bèlgica, Quebec i Anglaterra. Estudio financiado a través de la convocatoria ARIE 2004 y por la Fundació Jaume Bofill.

Alonso, J. y Sosvilla-Rivero, S. (2006). «Human capital in Spain: An estimate of educational attainment». Documentos de Trabajo 2004-08. Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Aparicio, R. (2001). «La literatura de investigación sobre los hijos de inmigrantes». Migraciones, 9, 171-182.

Aparicio, R. (2007). «The integration of the Second and 1.5 Generations of Moroccan, Dominican and Peruvian origin in Madrid and Barcelona». Journal of Ethnic and Migration Studies, 33, 1169-1193.

Aparicio, R. y Tornos, A. (2006). Hijos de inmigrantes que se hacen adultos: marroquíes, dominicanos, peruanos. Madrid: Observatorio Permanente de la Inmigración.

Becker, G. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago: University of Chicago Press.

Benito, R. y González, I. (2007a). Processos de segregació escolar a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Benito, R. y González, I. (2007b). Les desigualtats en l’accés escolar a Catalunya. Barcelona: Mediterrània. Col•lecció Polítiques, 59.

Borjas, G.J. (1999). Heaven’s door: Immigration policy and the American economy. Princeton: Princeton University Press.

Carbonell, F. (1998). «La integració social i la diversitat cultural a l’escola». Educar, 22-23, 197-216.

Carrasco, S. (2003). «La escolarización de los hijos e hijas de inmigrantes y de minorías étnico-culturales». Revista de Educación, 330, 99-136.

Carrasco, S. (2008). «Segregació escolar i immigració: repensant plantejaments i alternatives». Revista Nous Horitzons, 190, 31-40.

Carrasco, S.; Pàmies, J.; Ponferrada, M.; Ballestín, B. y Bertran, M. (2009). «Segregación escolar e inmigración en Cataluña: aproximaciones etnográficas». EMIGRA Working Papers, 126 (www.emigra.org.es).

Cebolla, H. (2008). «¿Están los estudiantes de origen inmigrante en desventaja?: Diferencias internacionales e interregionales en España». Panorama Social, 8, 7-111.

Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) (2005). La atención al alumnado inmigrante en el sistema educativo en España. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 328. Colección Investigación, 168.

Colectivo Ioé (2002). Immigració, escola i mercat de treball: Una radiografia actualitzada. Fundació “La Caixa”. Col•lecció Estudis Socials, 11.

Colectivo Ioé (2003). «Alumnos y alumnas de origen extranjero». Cuadernos de Pedagogía, 326, 63-68.

Defensor del Pueblo (2003). La escolarización del alumnado de origen inmigrante en España: análisis descriptivo y estudio empírico. Madrid.

Essomba, M.A. (1998). «Què es pot fer des de les entitats juvenils per a la integració dels joves immigrants». Educar, 22-23, 229-235.

Essomba, M.A. (2002). «Oh, benvinguts, passeu, passeu…». Perspectiva Escolar («Acolliment i diversitat lingüística»), 266, 11-19.

Essomba, M.A. (2003). «Diversidad cultural en la educación infantil». Aula de Infantil, 15, 34-37.

Fernández Anguita, M. (dir.) (2007). Las fronteras de la protección social: Percepciones de la población sobre las presentes opciones y posibles alternativas en materia de protección. Vol. I. Informe del Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca, 324.

Ferrer, F. (dir.) (2008). Les desigualtats educatives a Catalunya (I-II). Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Ferrer, F.; Essomba, M.A. y Bonal, F.X. (2005). «Politica educativa e igualdad de oportunidades». Cuadernos de Pedagogía, 344, 82-87.

Gang, I.N. y Zimmermann, K.F. (2000). «Is the child like parent?: Educational attainment and etnnic origen». Journal of Human Resources, 35 (3), 550-569.

García Fernández, J.A. (2006). «La investigación sobre educación intercultural en España: Evolución temática, metodológica, necesidades y tendencias futuras». Comunicación presentada en el I Congrés Internacional d’Educació a la Mediterrània. Educació, integració i moviments migratoris. Propostes per al segle xxi. Palma de Mallorca, 11-13 de mayo de 2006.

Garreta, J. (2006). «Ethnic minorities and the Spanish and Catalan educational systems: from exclusion to intercultural education». International Journal of Intercultural Relations, 30, 261-279.

Gramberg, P. (1998). «School Segregation: The Case of Amsterdam». Urban Studies, 35 (3), 547-564.

Massey, D.S. y Denton, N.A. (1988). «The dimensions of residential segregation». Social Forces, 67, 281-315.

Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación, Instituto de Evaluación (2006). PISA 2006. Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE: informe español.

Pajares, M.; Vilaplana, L. y Baños, M. (2004). Inserción laboral de la población inmigrada en Cataluña. 2004. Barcelona: CERES (Centre d’Estudis i Recerca Sindicals).

Palaudàrias, J.M. (2002). «Escola i immigració estrangera a Catalunya: la integració escolar». Papers: Revista de Sociologia, 66, 199-213.

Portes, A. y Zhou, M. (1993). «The new second generation: segmented assimilation and its variants among post-1965 immigrant youth». Annals of the American Academy of Political and Social Science, 530, 74-98.

Portes, A. y Rumbaut, R. (2003). Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation. Berkeley: University of California Press.

Portes, A.; Aparicio, R. y Haller, W. (2009). La segunda generación en Barcelona: un estudio longitudinal. Barcelona: Fundació CIDOB.

Sánchez Hugalde, A. (2007). «Efectos de la inmigración en el rendimiento educativo: el caso español». Ponencia presentada en las XVI Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación. Gran Canaria, 12 y 13 de julio de 2007.

Santamaria, E. (1994). «La improbable interculturalitat de l’escola». Ponencia presentada en el II Congrés Català de Sociologia. Girona, 15 y 16 de abril de 1994.

Santamaria, E. (2002). «Inmigración y barbarie: La construcción social y política del inmigrante como amenaza». Papers: Revista de Sociologia, 66.

Schindler, B. (2007). «Living and Learning Separately?: Ethnic Segregation of School Children in Copenhagen». Urban Studies, 44 (7), 1329-1354.

Serra, C. y Palaudàrias, J.M. (2007). «L’alumnat de nacionalitat estrangera en els estudis postobligatoris». En: Larios, M.J. y Nadal, M. (eds.). L’estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2006. Barcelona: Mediterrània, 301-334.

Síndic de Greuges (2008). Informe extraordinari: La segregació escolar a Catalunya. Barcelona.

Siqués, C. (2008). Les aules d’acollida d’educació primària a Catalunya: descripció i avaluació dels resultats. Tesi doctoral de la Universitat de Girona dirigida per Ignasi Vila Mendiburu i Santiago Perera Izquierdo, 502.

Valiente, O. (2008). «¿A qué juega la concertada?: La segregación escolar del alumnado inmigrante en Cataluña (2001-2006)». Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Professorado, 12 (2).

Zinovyeva, N.; Felgueroso, F. y Vázquez, P. (2009). «Inmigración y resultados educativos en España». Efectos económicos de la inmigración en España: Jornadas sobre inmigración: I Informe FEDEA, 139-178.

Copyright (c) 2011 Diana López Falcón
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons