Conflictividad ambiental y territorial: un área de investigación en construcción. Aproximaciones al caso catalán

Sígrid Muñiz San Martín

Resum

La proliferació de conflictes ambientals i territorials que s’observa a Catalunya des de fa més d’una dècada ha despertat l’interès tant dels acadèmics, com de les autoritats governamentals i dels agents socials. Tot i així, no existeix cap corpus teòric i pràctic consolidat que defineixi, analitzi o generi propostes de resolució específiques per poder-los abordar. El present article pretén compilar i sintetitzar què s’està fent en el pla analític i de la intervenció social respecte a aquests fenòmens i detectar quines aproximacions són les més comunes. Per tal d’aconseguir-ho, es realitza una revisió bibliogràfica de tres àmbits de recerca: el llargament estudiat «conflicte social», els treballs que s’engloben sota la denominació de «conflicte ambiental» i la literatura que es fixa en el «conflicte territorial». Com a resultat, despunten alguns dels reptes metodològics que enfronten aquest camp d’estudi i algunes vies de desenvolupament futur.

Paraules clau

medi ambient i territori; Catalunya; anàlisi i resolució de conflictes; estat de la qüestió

Text complet:

PDF (Español)

Referències

AA.VV.: Anuari Territorial de Catalunya. Observatori de Projectes i Debats Territorial de Catalunya. Societat Catalana d’Ordenació del Territori, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. Varios años 2003-2009. Página web: http://territori.scot.cat [consulta: 12 de diciembre de 2011].

ALFAMA, Eva; CASADEMUNT, Alex; COLL, Gerard; CRUZ, Helena y MARTÍ, Marc (2007). Per a una nova cultura del territori? Conflictes i mobilitzacions territorials. Barcelona: Icària.

ALFASI, Nurit (2004). «The Meaning of Words in Urban Conflicts: Language, Argumentation Patterns and Local Politics in Israel». Urban Studies, 41 (11), 2139–2157, October.

AMORÓS, Moisés; CAMPS, Ferran; PASTOR, Xavier (2000). «Mediació comunitària i gestió alternativa de conflictes a Catalunya. Una guia per a la governabilitat». Col·lecció Finestra Oberta, 15. Abril. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

BACOW, Lawrence S. y WHEELER, Michael (eds.) (1984). Environmental Dispute Resolution. New York and London: Plenum Press.

BARROW, C. J (2010). «How is environmental conflict addressed by SIA?». Environmental Impact Assessment Review, 30, 293–301.

BARSKY, Allan Eduard (2009). «A capacity-building approach to conflict resolution». A: SANDOLE, Dennis; BRYNE, Sean; SANDOLE-STAROSTE, Ingrid y SENEHI, Jessica (ed.): Handbook of conflict analysis and resolution. Uk: Routledge, 215-225.

BEKERMAN, Zvi (2009). «The ethnography of peace education. Some lessons learned from Palestinian-Jewish integrated education in Israel». A: SANDOLE, Dennis; BRYNE, Sean; SANDOLE-STAROSTE, Ingrid y SENEHI, Jessica (ed.): Handbook of conflict analysis and resolution. Uk: Routledge, 144- 156.

BLACKBURN, J. Walton y BRUCE, Willa Marie (1995). Mediating environmental conflicts. Theory and practice. London: Quorum Books.

BLASCO, Jaume (2002). «La participació pública en l’elaboració de plans i programes ambientals». A: AAVV. La participació pública en els procediments administratius ambientals. Fundació Internacional Olof Palme i Institut Internacional de Dret i Medi Ambient. Barcelona: Viena Edicions, 115-136.

BLESA, Carol y BRUGUÉ, Quim (2008). «Polítiques complexes per a una societat complexa: de la jerarquía a la administración relacional». A: CASANOVAS, Pompeu; DÍAZ, Leonardo; MAGRE, Jaume y POBLET, Marta (eds.). Materials del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Vol. I. Febrer, 143-154.

BOUDREAU, Thomas E. (2009). «Human agonistes. Interdisciplinary inquiry into ontological agency and human conflict». A: SANDOLE, Dennis; BRYNE, Sean; SANDOLE-STAROSTE, Ingrid y SENEHI, Jessica (ed.): Handbook of conflict analysis and resolution. Uk: Routledge, 131-143.

BRUGUÉ, Quim (2008). «És una quimera la participación ciudadana en les decisions del Govern de la Generalitat?». A: FERRAN, Antoni y CASAS, Carmen (coords). La cultura del no. El conflicte ambiental i territorial a Catalunya. Jornades de reflexió i debat, Vic 21 i 22 de novembre de 2006. Universitat de Vic: Eumo Editorial.

BYRNE, Sean y SENEHI, Jessica (2009). «Revisting the CAR field». A: SANDOLE, Dennis; BRYNE, Sean; SANDOLE-STAROSTE, Ingrid y SENEHI, Jessica (ed.): Handbook of conflict analysis and resolution. Uk: Routledge, 525-530.

CALVO SOLER, Raúl (2008). «Quo vadis, mediació?» A: CASANOVAS, Pompeu; DÍAZ, Leonardo; MAGRE, Jaume y POBLET, Marta (eds.). Materials del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Vol. I. Febrer, 209-218.

CASTELL, Edmon y NEL·LO, Oriol (2003). «El parcs eòlics de les serres de Pàndols i Cavalls. Energia, valors ambientals i memòria històrica». A: NEL·LO, Oriol (ed.). Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya. Biblioteca Universal, 183. Barcelona: Empúries, 69-93.

CIPMA (1995). Manual para resolución de conflictos. Santiago de Chile.

COMISIÓN EUROPEA (CE) (2002). Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil, de la Comisión de las Comunidades de Europeas. Bruselas 19.04.2002. COM (2002)196 final.

COSER, Lewis A (1956). The Functions of social conflict. New York: The Free Press.

COSER, Lewis A (1967). Continuities in the study of social conflict . New York: The Free Press, cop.

CRESPO, Carlos (1999). «Políticas públicas, gobierno local y conflictos socioambientales». Ponencia preparada para la Conferencia electrónica. FAO-FTPP-Comunidec: Conflictos socioambientales: desafío y propuestas para la gestión en América Latina. Quito. 15 de diciembre.

ÇUHADAR GÜRKAYNAK, Esra; DAYTON, Bruce and PAFFENHOLZ, Thania (2009). «Evaluation in conflict resolution and peacebuilding». A: SANDOLE, Dennis; BRYNE, Sean; SANDOLE-STAROSTE, Ingrid y SENEHI, Jessica (ed.): Handbook of conflict analysis and resolution. Uk: Routledge, 286-299.

DE BALANZÓ SOLA, Iago (2008). «La (re)instauració de la mediació a Catalunya durant la darrera dècada del segle XX». A: CASANOVAS, Pompeu; DÍAZ, Leonardo; MAGRE, Jaume y POBLET, Marta (eds.). Materials del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Vol. I. Febrer, 197-208.

DENTE, Bruno; FARERI, Paolo; LIGTERINGEN, Josee (1998). «A theoretical framework for case study analysis». A: DENTE, B.; FARERI, P.; LIGTERINGEN, J.. The Waste and the Backyard. The Creation of Wase Facilities: Success Stories in Six European Countries; Dordrecht, Países Bajos: Kluwer Academic Publishers, 197-222.

DI MASSO, Marina y PROKOPLEJEVIC, Milena (2008). «Mediació ambiental? Una reflexió sobre els límits». A: CASANOVAS, Pompeu; DÍAZ, Leonardo; MAGRE, Jaume y POBLET, Marta (eds.). Materials del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Vol. I. Febrer, 131-142.

DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (DGPC) (2007). Del aquí no al així sí. Orientacions per planificar polítiques amb impacte territorial. Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

ENTELMAN, Remo F. (2002). Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma. PARC Fundamentos. Barcelona: Gedisa.

ENVIRONMENT AND CONFLICTS PROJECT (ENCOP) (1992). «What is an Environmental Conflict?». Coordination meeting in Berne/Zürich, April 30- May 1. Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich.

FERRAN, Antoni (2008). Inauguració. A: FERRAN, Antoni y CASAS, Carmen (coords). La cultura del no. El conflicte ambiental i territorial a Catalunya. Jornades de reflexió i debat, Vic 21 i 22 de novembre de 2006. Universitat de Vic: Eumo Editorial.

FISAS ARMENGOL, Vicenç (1987). Introducció a l’estudi de la pau i dels conflictes. Fundación Jaume Bofill. Barcelona: la Magrana.

FISCHER, Anke (2010). «On the role of ideas of human nature in shapping attitudes towards environmental governance». Human Ecology, 38, 123–135.

FISHER, Ronald J. (2009). «Interactive conflict resolution. Dialogue, conflict analysis and problemsolving». A: SANDOLE, Dennis; BRYNE, Sean; SANDOLE-STAROSTE, Ingrid y SENEHI, Jessica (ed.): Handbook of conflict analysis and resolution. Uk: Routledge, 328-338.

FOUCAULT, Michel (1991). Espacios de poder. España: La Piqueta.

GALTUNG, Johan (2009). «Towards a conflictology. The quest for trsndisciplinarity». A: SANDOLE, Dennis; BRYNE, Sean; SANDOLE-STAROSTE, Ingrid y SENEHI, Jessica (ed.): Handbook of conflict analysis and resolution. Uk: Routledge, 511-524.

GARCÍA PASCUAL, Francisco. (2003). «La contaminación d’origen ramader a les conques del Segre i del Ter. Ramaderia intensiva, gestió dels aqífers i salut pública». A: NEL·LO, Oriol (ed.). Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya. Biblioteca Universal, 183. Barcelona: Empúries, 298-329.

GOMÀ, Ricard y SUBIRATS, Joan (coord.) (2000). Govern i polítiques públiques a Catalunya (1980-2000): coneixement, sostenibilitat i territori. Edicions Universitat de Barcelona. UAB Servei de Publicacions.

HACKEL, Jeffrey D (2001). «A Case Study of Conservation and Development Conflicts: Swaziland's Hlane Road». Journal of Southern African Studies, 27 (4), 813-831.

HANNIGAN, John A. (1995). Environmental Sociology. A Social Constructionist Perspective; Gran Bretaña: Routledge.

HINDESS, Barry (1986). «Interests in political analysis». A: LAW, J. (ed). Power, Action and Belief: A new Sociology of Knowledge. London and Boston: Routledge & Kegan Paul.

JUAN, Rosario (2008). «Diàlegs productius». A: CASANOVAS, Pompeu; DÍAZ, Leonardo; MAGRE, Jaume y POBLET, Marta (eds.). Materials del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Vol. I. Febrer, 287-296.

KIM, Seoyong (2003). «Irresolvable Cultural Conflicts and Conservation/Development Arguments: Analysis of Korea's Saemangeum Project». Policy Sciences, 36 (2), 125-149.

LERGA FELIP, Maura (2003). «Resolució de conflictes socials de component ambiental. Elements introductoris». Documents de Recerca. Núm. 9. Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible (CADS). Generalitat de Catalunya.

LEWICKI, Roy J.; GRAY, Barbara y ELLIOT, Michael (2003). Making sense of intractable environmental conflicts: Concepts and cases. Island Press.

LLOP, Josep Maria (2008). «L’Anuari, un element de futur. Una clara trajectòria en un context singular». Anuari Territorial de Catalunya 2007. Observatori de Projectes i Debats Territorial de Catalunya, Societat Catalana d’Ordenació del Territori, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. pp. 11-15.

LORENZO CADARSO, Pedro Luis (2001). Fundamentos teóricos del conflicto social. Madrid: Siglo veintiuno de España Editores.

MARTÍNEZ ALIER, Joan (2004). «Los Conflictos Ecológico-Distributivos y los Indicadores de Sustentabilidad». Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 1, 21-30.

MARTINEZ ALIER, Joan y O'CONNOR, Martin (1996). «Ecological and economic distribution conflicts». A: COSTANZA, O; SEGURA, J y MARTINEZ-ALIER, Joan (eds). Getting Down to Earth: Practical Applications of Ecological Economics. Washington, DC: Island Press, 153 -183.

MCCARTHY, James (2002). «First word political ecology: lessons from the Wise Use movement». Environment and Planning A 2002, 34, 1281-1302.

MUNNÉ TOMÁS, Maria y VILLANUEVA REY, Núria (2004). «Assaig sobre la mediación». A: VILLAGRASA, Carlos (coord.): La mediació. L’alternativa mutidisciplinària a la resolució de conflictes. Capellades: Editorial Pòrtic, 17-37.

MUÑIZ SAN MARTÍN, Sigrid (2011). «Complejidad, participación y dilema ambiental. Aproximaciones metodológicas en el conflicto entre el canal Segarra-Garrigues y la red Natura 2000 en Cataluña». Tesis Doctoral. Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA). Universidad Autónoma de Barcelona. Julio.

NEL·LO, Oriol (2003a). «Introducció. Els conflictes territorials a Catalunya. Orígens, dinàmiques i alternatives». A: NEL·LO, Oriol (ed.). Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya. Biblioteca Universal, 183. Barcelona: Empúries, 11-68.

NEL·LO, Oriol (2003b) (ed.). Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya. Biblioteca Universal, 183. Barcelona: Empúries.

O’LEARY, Rosemary (1995). «Environmental Mediation: what do we know and how do we know it?». A: BLACKBURN, J. Walton y BRUCE, Willa Marie Mediating environmental conflicts. Theory and practice. London: Quorum Books, 17-35.

PARÉS, Marc (2008). «El conflicte territorial i ambiental: reptes i alternatives». A: FERRAN, Antoni y CASAS, Carmen (coords). La cultura del no. El conflicte ambiental i territorial a Catalunya. Jornades de reflexió i debat, Vic 21 i 22 de novembre de 2006. Universitat de Vic: Eumo Editorial, 44-57.

PEET, Richard y WATTS, Michael (1996). Liberation ecologies. Routledge.

PERSSON, Jesper (2006). «Theoretical reflections on the connection between environmental assessment methods and conflicto». Environmental Impact Assessment Review, 26, 605–613.

POBLET, Marta (2004). «Conflictes socials de component ambiental: estratègies de prevenció en el marc de la governança». Revista Medi Ambient, Tecnologia i Cultura, 35.

POL, E.; DI MASSO, A.; CASTRECHINI, A.; BONET, M.R. y VIDAL, T. (2006). «Psychological parameters to understand and manage the NIMBY effect». Revue européenne de psychologie appliquée, 56, 43–51.

REDORTA, Josep (2004). Cómo analizar los conflictos. La tipología de conflictos como herramienta de mediación. Barcelona: Paidós.

REDORTA, Josep (2008). «Cap a una definición operativa de la mediación». A: CASANOVAS, Pompeu; DÍAZ, Leonardo; MAGRE, Jaume y POBLET, Marta (eds.). Materials del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Vol. I. Febrer, 219-230.

ROSE, Marc y SUFFLING, Roger (2001). «Alternative dispute resolution in the protection of natural areas in Ontario, Canada». Landscape and Urban planning, 56, 1-9.

SAARIKOSKI, Heli (2006). «When frames conflict: policy dialogue on waste». Environment and Planning C: Government and Policy 2006, 24, 615-630.

SABATINI, Francisco (1997a). «Chile: conflictos ambientales locales y profundización democrática». A: Ecología Política. Cuadernos de debate internacional, 13, 51-69.

SABATINI, Francisco (1997b). «Espiral histórica de conflictos ambientales». A: SABATINI, Francisco y SEPÚLVEDA, Claudia. Conflictos Ambientales. Entre la globalización y la sociedad civil. Santiago de Chile: CIPMA.

SALA, Josep Maria (2008). «Els abocadors de residus: una necessitat permanent?». A: FERRAN, Antoni y CASAS, Carmen (coords). La cultura del no. El conflicte ambiental i territorial a Catalunya. Jornades de reflexió i debat, Vic 21 i 22 de novembre de 2006. Universitat de Vic: Eumo Editorial, 109-112.

SANDOLE, Dennis y SANDOLE-STAROSTE, Ingrid (2009). «Epilogue. Implications for theory, research, practice and teaching». A: SANDOLE, Dennis; BRYNE, Sean; SANDOLE-STAROSTE, Ingrid y SENEHI, Jessica (ed.): Handbook of conflict analysis and resolution. Uk: Routledge, 531-533.

SANTANDREU, Alain y GUDYNAS, Eduardo (1998). Ciudadanía en movimiento, participación y conflictos ambientales. Uruguay: CLAES, FESUR y TRILCE.

SEMPERE, Joaquim (director); RODRÍGUEZ, Roser; TORRENTS, Jordi (2005). «El paper dels experts en els moviments ambientalistes a Catalunya». Col·lecció Finestra Oberta, 45. Novembre. Jaume Bofill.

SINGLETON, S. (2002). «Collaborative Environmental Planning in the American West: The Good, the Bad and the Ugly». Environmental Politics, 11 (3), 54-75.

SNEDDON, Chris; HARRIS, Leila; DIMITROV, Radoslav y ÖZESMI, Uygar (2002). «Contested Waters: Conflict, Scale, and Sustainability in Aquatic Socioecological Systems». Society & Natural Resources, 15 (8), 663-675.

SOCIETY OF PROFESSIONALS IN DISPUTE RESOLUTION (SPIDR) (1992). Competencies for Mediators of Complex Public Disputes. Washington D.C.: The Society of Professionals in Dispute Resolution, January 1992.

SUBIRATS, Joan (2008). «Qui és el culpable?» Anuari Territorial de Catalunya 2007. Observatori de Projectes i Debats Territorial de Catalunya, Societat Catalana d’Ordenació del Territori, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 133-158.

TÀBARA, David (2003). «Sociología Ambiental». A: GINER, Salvador y LAMO DE ESPINOSA, Emilio (eds.). Diccionario de Sociología 2003 (2º Ed.). Madrid: Alianza.

TARROJA, Àlex (2004). «Com es va fer l’Anuari territorial? (the making off)». Anuari Territorial de Catalunya 2003. Observatori de Projectes i Debats Territorial de Catalunya, Societat Catalana d’Ordenació del Territori, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 9-20.

TORRES, Pere (2006). Governança per al desenvolupament sostenible: de la teoria a la pràctica. Papers de Sosteniblitat, 12. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

TURNER, Matthew D (2004). «Political ecology and the moral dimensions of “resource conflicts”: the case of farmer-herder conflicts in Sahel». Political Geography, 23, 863–889.

VINYAMATA, Eduard (2008). «La conflictología, una altra manera de comprendre i mediar els conflictos». A: CASANOVAS, Pompeu; DÍAZ, Leonardo; MAGRE, Jaume y POBLET, Marta (eds.). Materials del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Vol. I. Febrer, 231-238.

WALTON, Grant y BARNETT, Jon (2008). «The Ambiguities of “Environmental” Conflict: Insights from the Tolukuma Gold Mine, Papua New Guinea». Society & Natural Resources, 21, 1-16.

WHITE, Rehema M.; FISCHER, Anke; MARSHALL, Keith; TRAVIS, Justin; WEBB, Thomas J.; DI FALCO, Salvatore REDPATH, Steve M. y VAN DERWAL, René (2009). «Developing an integrated conceptual framework to understand biodiversity conflicts». Land Use Policy, 26, 242–253.

WILHELM, Javier (2008). «Algunes reflexions sobre les aportacions dels grups de treball del Llibre Blanc de la mediació a Catalunya». A: CASANOVAS, Pompeu; DÍAZ, Leonardo; MAGRE, Jaume y POBLET, Marta (eds.). Materials del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Vol. I. Febrer, 297-306.

WITTMER, Heidi; RAUSCHMAYER, Felix y KLAUER, Bernd (2006). «How to select instruments for the resolution of environmental conflicts?». Land Use Policy, 23, 1–9.

WOLSINK, Maarten (2010). «Contested environmental policy infrastructure: Socio-political acceptance of renewable energy, water, and waste facilities». Environmental Impact Assessment Review, 30, 302–311.

WOOLFORD, Andrew y RATNER, R.S. (2009). «Mediation frames/justice games». A: SANDOLE, Dennis; BRYNE, Sean; SANDOLE-STAROSTE, Ingrid y SENEHI, Jessica (ed.): Handbook of conflict analysis and resolution. Uk: Routledge, 315-327.

Copyright (c) 2012 Sígrid Muñiz San Martín
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons