Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Documents d'Anàlisi Geogràfica?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

Les persones que enviïn treballs per a la seva possible publicació a Documents d’Anàlisi Geogràfica (DAG) hauran de verificar prèviament que el text enviat respecti escrupolosament les normes següents:

1. Els treballs enviats estaran escrits en català, castellà o anglès. La revista Documents d’Anàlisi Geogràfica està compromesa a promoure l’ús del català com a llengua de comunicació científica de les ciències socials i, especialment, de la geografia. La revista vol garantir l’aparició d’articles escrits en català a DAG i es compromet a publicar-ne dos a cada número, si n’hi ha disponibles, els quals tindran un tractament editorial i de publicació prioritari (fast-track).

2. S’acceptaran dos tipus de treballs:

 • Articles. Seran treballs teòrics o empírics originals, complets i desenvolupats.
 • Recensions o crítiques de llibres. Seran textos breus que comentin i informin críticament sobre un llibre o monografia recentment publicada dins l’àmbit de les ciències socials o les humanitats.

3. Els treballs s’enviaran en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc) a través del lloc web de la revista. Per fer-ho, cal estar registrat com a autor, entrar amb el nom d’usuari i contrasenya i fer una tramesa nova. En cas de no estar registrat, ho podeu fer a http://dag.revista.uab.es/user/register. Si calgués enviar una versió corregida del treball es farà servir també el lloc web de la revista, en el mateix espai obert per a la versió inicial. No l’envieu pas com si fos un nou article. Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la revista a revista.dag@uab.cat.

4. Els articles aniran precedits d’un full de coberta en el qual s’especificarà la informació següent:

 • Títol, en català, castellà, francès i anglès.
 • Nom de l’autor/a. A fi de facilitar la inclusió d’articles i citacions a les bases de dades científiques, es recomana consultar la «Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas», a l’enllaç «Contenidos de interés» del web http://ec3.ugr.es/.
 • Filiació institucional: universitat o centre, departament, institut o unitat, ciutat i país.
 • Adreça de correu electrònic. Tota la correspondència s’enviarà a aquesta adreça electrònica. En el cas d’articles d’autoria múltiple, s’haurà d’especificar la persona que mantindrà la correspondència amb la revista.
 • Declaració de l’autor/a amb la confirmació de no haver enviat l’article a cap altra revista ni tenir el propòsit de fer-ho abans de la resposta de DAG.
 • Punts destacats (Highlights): Cal afegir en aquest full de coberta un guió de punts destacats que reuneixi les troballes centrals i doni els editors una introducció ràpida a l’article. Aquest guió de 3 a 5 punts descriurà allò essencial de l’article (per exemple, objectius, mètode principal, resultats o conclusions). Cada línia del guió tindrà no més de 85 caràcters, o 15 paraules. Aquests punts seran rellevants per als editors per tal de decidir si s’accepta a avaluació l’article.

5. Els treballs enviats seran inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revistes mentre es trobin en procés d’avaluació a Documents d’Anàlisi Geogràfica (recordeu que al full de coberta cal una declaració de l’autor/a amb la confirmació de no haver enviat l’article a cap altra revista ni tenir el propòsit de fer-ho abans de la resposta de DAG). Excepcionalment, i per raons d’interès científic i/o de divulgació d’aportacions especialment notòries, el Consell de Redacció podrà decidir la publicació i/o traducció d’un text ja publicat.

6. El text dels articles anirà precedit d’un resum de no més de 150 paraules en català, castellà, anglès i francès (que exposarà de manera clara i concisa els objectius, la metodologia, els principals resultats i les conclusions del treball) i d’un màxim de 5 paraules clau en els quatre mateixos idiomes.

7. Els articles tindran una extensió màxima de 7.000 paraules, incloent-hi les notes a peu de pàgina i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics, les taules i la bibliografia.

8. Les ressenyes o crítiques de llibres tindran una extensió màxima de 1.500 paraules, i a l’inici s’especificaran les dades següents de l’obra ressenyada: autor/a, títol, lloc de publicació, editorial, any de publicació i nombre de pàgines. S’hi inclourà també el nom i cognoms, la filiació institucional i l’adreça electrònica de l’autor/a de la ressenya.

9. El format del text haurà de respectar les normes següents:

 • Tipus i mida de lletra: Times New Roman 12.
 • Text a 1,5 espais, excepte les notes a peu de pàgina, i justificat.
 • Les notes aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent i no al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest sigui explicatiu i mai de citació bibliogràfica.
 • Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la pàgina del resum, començant per la número 1 (el full de coberta amb les dades de l’autor/a no es numerarà).
 • Les seccions o apartats del text es numeraran i es titularan en minúscules i negreta.

10. Les citacions hauran de respectar les normes següents:

 • Les citacions apareixeran en el cos del text i s’evitaran les notes a peu de pàgina l’única funció de les quals sigui bibliogràfica.
 • Se citarà entre parèntesis, incloent-hi el cognom de l’autor/a, l’any i la pàgina o pàgines citades; per exemple: (Massey, 2005: 73).
 • Quan a dues obres del mateix autor coincideixi l’any, es distingiran amb lletres minúscules situades darrere de l’any; per exemple: (Massey, 2005a: 97).
 • Si els autors són dos, se citaran els dos cognoms units per «i»: (Lefebvre i Tremblay, 1998); quan els autors siguin més de dos, se citarà el cognom del primer autor seguit de «et al.» (Ilbery et al., 1995), encara que a les referències bibliogràfiques finals es facin constar tots els autors.
 • Les citacions literals aniran entre cometes i seguides de la corresponent referència entre parèntesis, que inclourà obligatòriament les pàgines citades; si depassen les quatre línies, es transcriuran separades del text principal, sense cometes, amb sagnia més gran i mida de lletra més petita.

11. La llista completa de referències bibliogràfiques se situarà al final del text, sota l’epígraf «Referències bibliogràfiques». Les referències es redactaran segons les normes següents:

 • Només s’hi inclouran els treballs que hagin estat citats al text, i tots els treballs citats s’hauran de referenciar a la llista final.
 • L’ordre serà alfabètic segons el cognom de l’autor/a. En el cas de diferents referències d’un mateix autor/a, s’ordenaran cronològicament segons l’any. Primer s’hi inclouran les referències de l’autor/a en solitari, en segon lloc, les obres compilades per l’autor/a, i en tercer lloc, les de l’autor/a amb altres coautors/es.
 • El format de les referències respectarà les normes següents:
  • Llibres: cognom de l’autor/a en versaleta, nom complet de l’autor/a, any entre parèntesis, títol en cursiva, lloc de publicació i editorial, segons els exemples següents:
   • Massey, Doreen (2005). For space. Londres: Sage.
   • Ayala, Francisco Javier i Olcina, Jorge (coords.) (2002). Riesgos naturales. Barcelona: Ariel.
   • Bankoff, Greg; Frerks, Georg i Hilhorst, Dorothea (eds.) (2004). Mapping Vulnerability. Disasters, Development and People. Londres: Esrtshcan.
  • Capítols de llibre: cognom de l’autor en versaleta, nom complet de l’autor/a, any entre parèntesis, títol del capítol entre cometes, «A:», autor/a del llibre, títol del llibre en cursiva, lloc de publicació, editorial i pàgines. Per exemple:
   • Ockman, Joan (2005). «De ciudad del pecado a ciudad del signo: la transformación de Times Square». A: Solà-Morales, Ignasi de i Costa, Xavier (eds.). Metrópolis: ciudades, redes, paisajes. Barcelona: Gustavo Gili, 118-126.
  • Articles de revista: cognom de l’autor/a en versaleta, nom complet de l’autor/a, any entre parèntesis, títol de l’article entre cometes, títol de la revista en cursiva, volum, número entre parèntesis i pàgines, segons l’exemple següent:
   • Roche, Michael (2005). «Rural geography: a borderland revisited». Progress in Human Geography , 29 (3), 299-303.
  • Edicions originals: quan l’any de l’edició original no coincideixi amb el de l’edició que s’està citant, se citarà en el text per l’any original i es consignarà l’any de l’edició al final de la referència. Per exemple:
   • Weber, Max (1922). Economía y sociedad. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1964.
  • Pàgines web: referència completa de la pàgina consultada i data de consulta entre claudàtors. Per exemple:
   • EUROSTAT. www.eurostat.com [consulta: 12 de gener de 2010].
 • S’aplicarà sagnia francesa a totes les referències.
 • Les referències bibliogràfiques hauran d'incloure els números DOI, en cas que en tinguin d'assignats. Aquests es referenciaran seguint l’esquema <http://dx.doi.org/numeroDOI>. Per fer aquesta comprovació, l’agència Crossref disposa d’un formulari en línia a http://search.crossref.org/referencesque automàticament assigna el número DOI, sin en té, a les referències introduïdes. Cal, però, ser curosos en les dades de la referència (autors, títol, volum i número, pàgines) per tal de facilitar la cerca automàtica. Exemple:
  • Módenes, Juan A.; López-Colás, Julián (2007). «Second homes and compact cities in Spain: Two elements of the same system?». Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 98 (3), 325-335. 
   <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2007.00400.x>

12. Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que contingui el treball apareixeran inserits en el lloc del text que correspongui, i es lliuraran també per separat en el moment de fer la tramesa (punt 4. Càrrega de fitxers addicionals).

 • Aquest elements aniran numerats i amb títol, se n’especificarà la font al peu i se’n farà referència explícita en el text.
 • En el cas de taules (l’única denominació utilitzada per a tota mena de quadres, relacions estadístiques, etc.) els formats podran ser Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc).
 • Per a les il·lustracions i mapes els únics formats acceptats seran JPEG o TIFF, amb la mínima compressió possible i una mida mínima de 10 x 15 cm i 300 ppp. Han de ser en blanc i negre. La publicació en color només s’admetrà excepcionalment i amb el cost afegit a càrrec de l’autor/a, amb prèvia presentació del pressupost.

13. Els editors/es i el Consell de Redacció de Documents d’Anàlisi Geogràfica han acordat afegir-se a les recomanacions de la UNESCO referents a un ús no sexista del llenguatge , i demana als autors i a les autores que les tinguin en compte.

14. Documents d'Anàlisi Geogràfica és una revista associada a Geocritiq (www.geocritiq.com), plataforma digital ibero-americana per a la difusió del treball científic. L'equip editorial recomana la redacció d'un article periodístic (màx. 5.000 espais) per ser publicat en aquesta plataforma un cop sigui publicat l'article a DAG. D'aquesta manera s'ampliarà la difusió de l'article i també de la revista en conjunt. Les normes del text estan a la web de la plataforma Geocritiq.

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 1. La tramesa no ha estat publicat prèviament ni s’ha enviat prèviament a cap altra revista (o se n’ha proporcionat una explicació a Comentaris al/a la editor/a).
 2. El full de coberta inclou 3-5 highlights, descrivint les aportacions essencials de l'article (objectius, hipòtesis, mètode principal, conclusió fonamental).
 3. El fitxer enviat està en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc). Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) apareixen inserits en el lloc del text que correspon i es lliuren per separat com a arxiu addicional, els gràfics editables, en format OpenOffice Calc (ods) o Microsoft Excel (xls), i els mapes, il·lustracions o imatges, en els formats jpeg o tif a 300 ppp.
 4. El text té interlineat a 1,5 espais; la mida de font és 12 punts i el tipus, Times New Roman; es fa servir cursiva en lloc de subratllat (exceptuant les adreces URL); i totes les il·lustracions, figures i taules són dins del text al lloc que els correspon i no al final de tot.
 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció Indicacions per als autors/es de la pàgina «Quant a la revista».
 6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció Com assegurar una revisió cega.
 7. Les referències bibliogràfiques inclouen el número DOI, si en té, amb el format  <http://dx.doi.org/numeroDOI>. Per buscar els números DOI s'ha fet servir el web http://search.crossref.org/references.
 

Avís de drets d'autor/a

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:

 1. Els autors conserven els drets d’autoria.
 2. Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement-NoComercial Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca.
 3. Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.
 4. S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu The Effect of Open Access, en anglès).