Efectes de la suburbanització i la immigració internacional en l’evolució recent de la fecunditat a Catalunya: un estudi territorial a escala local

Cristina López Villanueva, Fernando Gil-Alonso, Jordi Bayona i Carrasco, Jenniffer Thiers

Resum

L’objectiu d’aquest article és analitzar l’evolució de la fecunditat catalana en el període 2000-2011, i especialment les seves diferències territorials a escala local. Per això, s’han calculat indicadors d’intensitat i calendari per als municipis catalans de més de deu mil habitants i les quatre restes provincials, és a dir, per a 125 unitats d’anàlisi diferenciades. Com a possibles hipòtesis explicatives s’han considerat la fecunditat diferencial segons la nacionalitat de les mares i l’impacte de les migracions internes. Els resultats mostren que les diferències de fecunditat observades en l’àmbit municipal no responen tant a les diferències entre espanyoles i estrangeres ni al pes de la població estrangera a cada municipi, com a l’arribada de migrants interns (parelles joves en edat reproductiva) i al percentatge de població d’origen africà. Finalment, destaca el cas de Barcelona per la seva baixa fecunditat independentment de la nacionalitat.

Paraules clau

fecunditat; població estrangera; migració interna; Barcelona; Catalunya

Text complet:

PDF

Referències

Bayona, Jordi i GIL-ALONSO, Fernando (2013). «Is foreign immigration the solution for rural depopulation? The case of Catalonia (1996–2009)». Sociologia Ruralis, 53 (1), 26-51. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2012.00577.x

— (2012). «Suburbanisation and international immigration: The case of the Barce¬lona Metropolitan Region (1998–2009)». Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 103 (3), 312-329. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2011.00687.x

BAYONA, Jordi; DOMINGO, Andreu i GIL-ALONSO, Fernando (2008). «Población extranjera y vivienda en Cataluña. Evolución reciente y previsión de la demanda». Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 28 (2), 37-62.

BOYLE, Paul J. (2003). «Population geography: does geography matter in fertility research?». Progress in Human Geography, 27 (5), 615-626. http://dx.doi.org/10.1191/0309132503ph452pr

CASTRO, Teresa i ROSERO-BIXBY, Luis (2011). «Maternidades y fronteras: la fecundi¬dad de las mujeres inmigrantes en España». Revista Internacional de Sociología, 1, 105-137. Monogràfic. http://dx.doi.org/10.3989/ris.2011.iM1.388

CHAMPION, Tony (2001). «Urbanization, Suburbanization, Counterurbanization and Reurbanization». A: Paddison, R. i Lever, WF. (eds.) Handbook of Urban Studies. Londres: Sage, 143-161.

DELGADO, Margarita i ZAMORA, Francisco (2004). «Españolas y extranjeras: su apor¬tación a la fecundidad en España». Economistas, 99, 88-97.

DEVOLDER, Daniel i BUENO, Xiana (2011). «Interacciones entre fecundidad y migra¬ción. Un estudio de las personas nacidas en el extranjero y residentes en Cataluña en 2007». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 57 (3), 441-467.

DEVOLDER, Daniel; BUENO, Xiana; GUMÀ, Jordi; et al. (2010). «Anàlisis de la fecunditat a partir de l’Enquesta demogràfica de Catalunya, 2007». Quaderns d’Estadística, 4.

DEVOLDER, Daniel i CABRÉ, Anna (2009). «Factores de la evolución de la fecundidad en España en los últimos 30 años». Panorama Social, 10, 23-39.

DOMINGO, Andreu; LÓPEZ-FALCÓN, Diana i BAYONA, Jordi (2010). «Reagrupación familiar en la provincia de Barcelona, 2004-2008». Migraciones, 27, 11-47.

FAGNANI, Jeanne (1991). «Fertility in France: the influence of urbanization». A: Bähr, Jürgen i Gans, Paul (eds.). The Geographical Approach to Fertility. Kieler Geogra¬phische Schriften, 78, 165-173. Kiel: Geographisches Institut der Universität Kiel.

GARCÍA-COLL, Arlinda (2005). «Migraciones interiores y transformaciones territori¬ales». Papeles de Economía Española, 104, 76-91.

GIL-ALONSO, Fernando; BAYONA, Jordi i PUJADAS, Isabel (2013). «From boom to crash: Spanish urban areas in a decade of changes (2001-2011)». European Urban and Regional Studies. http://dx.doi.org/10.1177/0969776413498762

HANK, Karsten (2001). «Regional fertility differences in Western Germany: An over¬view of the literature and recent descriptive findings». International Journal of Population Geography, 7 (4), 243-257. http://dx.doi.org/10.1002/ijpg.228

KULU, Hill; BOYLE, Paul J. i ANDERSSON, Gunnar (2009). «High suburban fertility: Evidence from four Northern European countries». Demographic Research, 21 (31), 915-944. http://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2009.21.31

KULU, Hill i BOYLE, Paul J. (2009). «High Fertility in City Suburbs: Compositional or Contextual Effects?». European Journal of Population, 25, 157-174. http://dx.doi.org/10.1007/s10680-008-9163-9

KULU, Hill; VIKAT, Andres i ANDERSSON, Gunnar (2007). «Settlement size and fertility in the Nordic countries». Population Studies, 61 (3), 265-285. http://dx.doi.org/10.1080/00324720701571749

LINDSTROM, David P. i GIORGULI, Silvia (2007). «The interrelationship of fertility, family maintenance, and Mexico-U.S. Migration». Demographic Research, 17 (28), 821-858. http://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2007.17.28

LÓPEZ-GAY, Antonio i MULDER, Clara (2012). «Implicaciones del tamaño de las gene¬raciones en la movilidad residencial: el caso de Barcelona». A: Reques, Pedro i De Cos, Olga (eds.). La población en clave territorial. Procesos, estructuras y perspectivas de anàlisis. Santander: Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Cantabria, 108-116.

LÓPEZ-VILLANUEVA, Cristina; PUJADAS, Isabel i BAYONA, Jordi (2013). «Households within the residential mobility process: the case of the Barcelona Metropolitan Region». Archivio di Studi Urbani e Regionali, 108, 57-84.

LÓPEZ DE LERA, Diego; VILLARES, María (2004). «Extranjeros en España y su aporte a la natalidad». A: DD. AA. (coord.). IV Congreso sobre la Inmigración en España: Ciudadanía y Participación. Girona: Universitat de Girona.

MICHELIN, Francesca (2004). «Lowest low fertility in an urban context: The role of migration in Turin, Italy». Population Space and Place, 10 (4), 331-347. http://dx.doi.org/10.1002/psp.337

MÓDENES, Juan Antonio (2001). «Relacions sòcio-territorials i mobilitat residencial a l’àrea de Barcelona». Revista Catalana de Sociologia, 14, 43-56.

MULDER, Clara H. (2006). «Population and housing: a two-sided relationship». Demo¬graphic Research, 15 (13), 401–412. http://dx.doi.org/10.4054/DemRes.2006.15.13

PUJADAS, Isabel (2009). «Movilidad residencial y expansión urbana en la Región Metropolitana de Barcelona, 1982-2005». Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 13 (290). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-290.htm.

PUJADAS, Isabel; BAYONA, Jordi; GIL-ALONSO, Fernando i LÓPEZ, Cristina (2013). «Pautas territoriales de la fecundidad en la Región Metropolitana de Barcelona (1986-2010)». Estudios Geográficos, 74 (275), 585-609. http://dx.doi.org/10.3989/estgeogr.201321

PUJADAS, Isabel; BAYONA, Jordi i GIL-ALONSO, Fernando (2012). «Las grandes metró¬polis españolas en la encrucijada. Crecimiento, migración y suburbanización en la última década». Contexto, Revista de la Facultad de Arquitectura. Universidad Autónoma de Nuevo León, 6, 11-32.

PUJADAS, Isabel i PRATS, Patrícia (2011). «Migraciones interiores y dispersión residen¬cial de las ciudades medias en Cataluña (1992–2008)». A: Pujadas, Isabel et al. (eds.). Población y espacios urbanos. Barcelona: Departament de Geografia Humana de la UB i Grupo de Población de la AGE, 197-215.

RIPHAHN, Regina i MAYER, Jochen (2000). «Fertility assimilation of immigrants: evi¬dence from count data models». Journal of Population Economics, 13 (2), 241-261. http://dx.doi.org/10.1007/s001480050136

ROIG, Marta i CASTRO, Teresa (2007). «Childbearing Patterns of Foreign Women in a New Immigration Country: The Case of Spain». Population-E, 62, 351-380. http://dx.doi.org/10.3917/pope.703.0351

TOULEMON, Laurent (2004). «Fertility among immigrant women: new data and new approach». Population et Societés, 400.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2014 Cristina López Villanueva, Fernando Gil-Alonso, Jordi Bayona i Carrasco, Jenniffer Thiers