La planificació i la gestió d’un paisatge transfronterer. El Pla de Paisatge de la Cerdanya

Joan Nogué, Pere Sala i Martí

Resum

Les institucions de la Cerdanya, tant de la banda catalana com de la francesa, conscients de la importància estratègica que té el fet de conservar el seu paisatge i potenciar-ne la qualitat, l’any 2012 van sumar esforços a l’hora de pensar i d’establir plegats les bases de futur per posar-lo en valor, amb la complicitat dels principals agents del territori. El resultat n’és el Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya, una eina de coneixement, d’acció, de sensibilització i de compromís, que aplica els principis de cooperació europea establerts pel Conveni Europeu del Paisatge (CEP). La metodologia d’elaboració del pla, desenvolupada conjuntament pel Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans i l’Observatori del Paisatge de Catalunya, es fonamenta en la concertació amb els principals actors del territori. El Pla intenta repensar el territori des de la unitat de paisatge, en un moment en què les administracions locals busquen fórmules alternatives i imaginatives d’ordenació i de gestió del paisatge.

Paraules clau

Cerdanya; paisatge; transfronterer; ordenació; gestió

Text complet:

PDF

Referències

CONSELL D’EUROPA (2000). Conveni europeu del paisatge [en línia]. http://www.coe.int/en/web/landscape [consulta: 11 de desembre de 2017].

GENERALITAT DE CATALUNYA (2006). Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgístic, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 4723, de 21 de setembre del 2006, 39384-39388.

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT LANGUEDOC-ROUSSILLON (2008). Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon [en línia]. http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/atlas.html [consulta: 11 de desembre de 2017].

GENERALITAT DE CATALUNYA (2006). Llei 8/2005 i Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Barcelona: Generalitat de Catalunya (Quaderns de Legislació; 65).

LOI nº 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques. Le Journal officiel de la République française, 7, gener de 1993, 503.

NOGUÉ, Joan i SALA I MARTÍ, Pere (dir.) (2013). Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran [document inèdit]. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya.

— (2014). «L’Observatoire catalan du paysage et la création de réseaux de paysage». Sud-Ouest Européen Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, (38), 85-95.

— (2016a). Mapa. Pla de paisatge transfronterer. La Cerdanya = Carte. Projet du paysage transfrontalier. La Cerdagne. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya.

— (2016b). Punts d’observació del paisatge de la Cerdanya = Points d’observation des paysages de Cerdagne [document inèdit].

— (2018). «Landscape, local knowledge and democracy: the work of the Land-scape Observatory of Catalonia». A: FAIRCLOUGH, Graham; SARLÖV-HERLIN, Ingrid i SWANWICK, Carys (eds.). Landscape character assessment: Current approaches to characterisation and assessment. Oxon: Routledge Handbook.

NOGUÉ, Joan; SALA I MARTÍ, Pere i GRAU, Jordi (2016). Els catàlegs de paisatge de Catalunya: metodologia. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya.

OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA (ed.) (2013). El paisatge transfronterer de la Cerdanya. Un projecte de futur en comú = Le paysage transfrontalier de la Cerdagne. Un projet d’avenir commune [document inèdit].

OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA i DEPARTAMENT D’HISTÒRIA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (2011). PaHisCat. Paisatge històric de Catalunya. Evolució del paisatge històric de la Vall Cerdana [en línia]. http://www.catpaisatge.net/pahiscat/cat/resultats_vc.php [consulta: 11 de desembre de 2017].

PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES (2014). Charte du Charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes: 2014-2026. Mont-Louis: Parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

SALA I MARTÍ, Pere; PUIGBERT, Laura i BRETCHA, Gemma (eds.) (2015). La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa = Landscape planning at a local level in Europe. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya; Andorra la Vella: Govern d’Andorra. (Documents; 2).

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES (2015). Vergers des Pyrénées catalanes. Découvrir et entretenir = Vergers del Pirineu Català. Descobrir i conservar. [S.l.: Parc naturel régional des Pyrénées catalanes].

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2018 Joan Nogué, Pere Sala i Martí