La geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona: un projecte d’Enric Lluch (I)

Antoni F. Tulla Pujol, Maria Dolors Garcia Ramon, Helena Estalella Boadella

Resum

S’ha complert mig segle d’ensenyament de la geografia a la UAB (de 1969 a 2019). Al present article se n’hi expliquen els primers vint anys, fins a completar el desenvolupament de la Llei de reforma universitària (LRU) a la nostra universitat, i s’hi dona a conèixer quin era l’equip acadèmic que va acompanyar Enric Lluch (1928-2012) en aquesta experiència. S’hi introdueix la geografia que recollia els enfocaments innovadors que arribaven principalment de França, dels països anglosaxons i d’Itàlia. També s’hi detallen els plans d’estudi en què es basava la impartició de la geografia a la Facultat de Filosofia i Lletres, els seminaris formatius i les primeres recerques. El relat s’ha iniciat amb les experiències personals i acadèmiques de dues professores i un professor que varen formar part de l’equip inicial, per després comentar els principals trets del Departament, des de la governança fins a la consolidació de la geografia a la UAB com una disciplina acadèmica i com una forma d’entendre la societat i el territori. Constitueix una oportunitat per poder explicar l’etapa fundacional com un període històric significatiu per al desenvolupament posterior del Departament de Geografia.

Paraules clau

Documents d’Anàlisi Geogràfica; Enric Lluch; geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona; governança; innovació docent

Text complet:

PDF

Referències

ALBET, Abel (2007). Enric Lluch i Martín: L’obra escrita. Edició a dura d’Abel Albet i Mas. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, IEC.

ALEGRE, Pau (1988). Alternatives d’Ordenació Territorial: L’enfoc teòric. Tesi doctoral. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

BEAUJEAU-GARNIER, Jacqueline i CHABOT, Georges (1963). Traité de géographie urbaine. París: Armand Colin. Versió castellana: Geografía urbana. Barcelona: Vicens-Vives, 1970.

BRET, Bernard; FOUCHER, Michel; GIBLIN, Béatrice; LACOSTE, Yves; GHIRARDI, Raymond (1977). Géographie Générale, physique et humaine. París: Fernand Nathan (traducció al castellà Geografía general, física y humana per Oikos-Tau, Vilassar de Mar, 1983).

BROOKFIELD, Harold (1975). Interdependent Development. Londres: Methuen.

BUSQUETS, Jaume; CUADRADO, Sergi; RUEDA, Isabel; TULLA, Antoni F.; CASADEVALL, Robert i LLUSSÀ, Rafel (2015). «L’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC): 25 anys al servei dels professionals de la geografia i del territori». Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 80, 91-116.

CASTELLS, Manuel (1972). La question urbaine. París: François Maspero. Versió castellana: La cuestión urbana. Madrid: Siglo XXI, 1974. Versió anglesa: The urban question: A Marxist approach. Londres. Edward Arnold, 1977.

CHISHOLM, Michael D.I. (1962). Rural settlement and land use. Londres: Hutchinson University Library.

CHISHOLM, Michael D.I. (1965). Geography and Economy. Londres: Edward Arnold. Versió castellana: Geografía y Economía. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1970.

CLAVAL, Paul (1968). Régions, nations, grands espaces. París: Génin.

COLOMER, Josep M. (1978). Els estudiants de Barcelona sota el franquisme. Barcelona: Curial.

DEMMATTEIS, Giuseppe (1970). «Rivoluzione quantitativa» e nuova geografia. Torí: Università di Torino. Laboratorio de Geografia. Publicació editorial: Palermo: Floccovio, 1971.

DEMMATTEIS, Giuseppe (2002). Progetto implicito: Il contributo della geografia umana alle scienze del territorio. Milà: Franco Angeli.

DERRUAU, Max (1976). Geographie Humaine. París: Armand Colin. Versió castellana: Geografía humana. Barcelona: Vicens-Vives, 1981.

DOLLFUS, Olivier (1978). L’analyse géographique. París: Presses Universitaires de France. Versió castellana: El análisis geográfico. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1978.

ESTALELLA, Helena (1982). La propietat de la terra a les comarques gironines. Girona: Col·legi Universitari de Girona, 1984.

ESTALELLA, Helena i TULLA, Antoni F. (1978). «El espacio como un producto social: El subdesarrollo del campo». V Coloquio de Geografía, Granada. Secretaría de Publicaciones de la Universidad de Granada, 303-306.

FERNÁNDEZ BUEY, Francisco (2009). Por una universidad democràtica: Estudios sobre la universidad y los movimientos universitarios. Barcelona: Viejo Topo.

GAMBI, Lucio (1973). Una geografia per la storia. Torí: Einaudi.

GARCIA RAMON, Maria Dolors (1978). «The shaping of a rural Anarchist Landscape: Contributions from the Spanish Anarchist Theory». Antipode, 10-11 (3), 71-82.

GARCIA RAMON, Maria Dolors (1981). Métodos y conceptos en Geografía Rural. Vilassar de Mar: Oikos-Tau.

GARCIA RAMON, Maria Dolors (1985). Teoría y método en la Geografía Humana Anglosajona. Barcelona: Ariel.

GARNIER, Jean-Pierre (1973). Une ville, une révolution: La Havane. De l’urbain au politique. París: Anthropos.

GOUROU, Pierre (1973). Pour une géographie humaine. París: Flammarion. Versió castellana: Introducción a la geografía humana. Madrid: Alianza Editorial, 1984.

HAGGETT, Peter (1965). Locational Analysis in Human Geography. Londres: Edward Arnold. Versió castellana: Análisis locacional en la geografía humana. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.

HAGGETT, Peter; CLIFF, Alan D. i FREY, Alan (1977). Locational analysis in human geography. 2 vol. Londres: Edward Arnold.

HARVEY, David (1969). Explanation in Geography. Londres: Edward Arnold. Versió castellana: Teorías, leyes y modelos en geografía. Madrid: Alianza, 1983.

HARVEY, David (1973). Spatial Justice and the City. Londres: Edward Arnold. Versió castellana: Urbanismo y desigualdad social. Madrid: Siglo XXI, 1977.

ISARD, Walter (1960). Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science. Cambridge, MA: The MIT Press. Versió castellana: Métodos de Análisis Regional. Barcelona: Ariel.

KAYSER, Bernard (1972). «Les petites villes françaises» Revue de Géographie Alpine, 60 (2), 269-284.

LACOSTE, Yves (1965). Geographie du Sous-developpement. París: PUF. Magellan. Versió castellana: Geografía del subdesarrollo. Barcelona: Ariel, 1988.

LEBEAU, René (1979). Les grands types de structures agraires dans le monde. París: Masson. Versió castellana: Grandes modelos de estructuras agrarias en el mundo. Barcelona: Vicens-Vives, 1983.

LEFEBVRE, Henri (1968). Le Droit à la ville. París: Éditions du Seuil. Versió castellana: El derecho a la ciudad. Madrid: Península, 1969.

LIPIETZ, Alain (1977). Le capital et son espace. París: François Maspero.

MASSEY, Doreen i MEEGAN, Richard (1982). The Anatomy of Job Loss. Londres: Methuen.

MONK, Janice i HANSON, Susan (1982). «On not excluding half of the human in Human Geography». The Professional Geography, 34 (1), 11-23.

PEET, Richard (1977). Radical Geography: Alternative viewpoints on contemporary social issues. Chicago: Maaroufa Press, Inc.

PERPIÑÁ GRAU, Romà (1954). Corología: Teoría estructural y estructurante de la población en España (1900-1950). Madrid: Instituto de Economía Sancho de Moncada.

POSTEL-VINAY, Gilles (1974). La Rente foncière dans le capitalisme agricole. París: François Maspero.

QUAINI, Massimo (1975). La costruzione della geografia umana. Florència: La Nuova Italia Editrize. Versió castellana: La construcción de la geografía humana. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1981.

QUAINI, Massimo (1978). Dopo la geografia. Farigliano (Cuneo): Espresso Strumenti.

RIERA FIGUERAS, Pilar (1988). Les àrees funcionals de Catalunya. Tesi doctoral. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

RIQUER, Borja de i MOLINERO, Carme (dirs.) (2018). L’audàcia del coneixement: 50 anys UAB. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

SAUER, Carl O. (1956). «The Agency of man on the Earth». A: THOMAS, W.L. (ed.). Man’s role in changing the face of the Earth. Chicago: The University of Chicago Press, 49-69.

SHORT, John R. (1989). The Humane City. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

SOLÉ SABARÍS, Lluís (dir.) (1964). Geografia de Catalunya. Vol. II. Geografia comarcal. Barcelona: Aedos.

THRIFT, Nigel J. (1983). «On the determination of social action in space and time». Environment and Planning D: Society and Space, 1, 23-57.

TULLA, Antoni F. (1973). «Las cooperativas agrarias en el Pirineo: Una possible respuesta a las agriculturas marginales de alta montaña». Papers: Trabajos de Sociología, 1. Barcelona: Barral, 152-177.

TULLA, Antoni F. (1982, 1993). Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya: Les explotacions lleteres com a motor de canvi. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya (tesi doctoral llegida el mes de gener de 1982).

VICENS VIVES, Jaume (1950, 1981). Tratado General de Geopolítica: El factor geográfico y el proceso histórico. 3a ed. Barcelona: Vicens-Vives, 1981.

VICENS VIVES, Jaume (1954, 1962). Notícia de Catalunya. Barcelona: Vicens-Vives. Versió castellana ampliada, 1962.

VILA, Pau (1926). La Cerdanya. Barcelona: Barcino.

VILAR, Pierre (1962). La Catalogne dans l’Espagne moderne: Recherches sur les fondements économiques des structures nationales. París: SEVPEN. Versió catalana: Catalunya dins l’Espanya moderna. Barcelona: Edicions 62, 1966.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2019 Antoni F. Tulla Pujol, Maria Dolors Garcia Ramon, Helena Estalella Boadella