Política editorial

Focus i abast

Documents d’Anàlisi Geogràfica és una revista acadèmica en accès obert adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats. Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, Documents d’Anàlisi Geogràfica té una periodicitat quadrimestral, en gener, maig i setembre.

 

Política de seccions

Contribucions especials

Contribucions especials que no són articles científicis, ni són sotmesos a avaluació per revisors.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Articles

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Miscel·lània

Articles que apareixen en números monogràfics però que no formen part de les aportacions centrals del tema proposat.

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Nota d'agraïments

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

1. Documents d’Anàlisi Geogràfica publica treballs acadèmics d’investigació teòrica i empírica rigorosa dins els àmbits de la geografia.
2. Els errors de format i presentació, l’incompliment de les normes de la revista o la incorrecció ortogràfica i sintàctica podran motivar el rebuig del treball sense que passi a avaluació.
3. L’avaluació la faran experts i pel mètode cegament doble (double blind). Tots els treballs enviats a Documents d’Anàlisi Geogràfica s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica.
4. Una vegada s’hagi rebut un text que compleixi tots els requisits formals, se’n justificarà la recepció i s’iniciarà el procés d’avaluació.
5. En una primera fase, els editors/es portaran a terme una revisió general de la qualitat i adequació temàtica del treball, i podrà rebutjar directament, sense fer-los passar a avaluació externa, aquells treballs la qualitat dels quals sigui ostensiblement baixa o que no realitzin cap contribució als àmbits temàtics de la revista. A fi de portar a terme aquesta primera revisió, els editors/es podran requerir l’assistència, en cas que la consideri necessària, dels membres del Consell de Redacció o del Consell Assessor.
6. Els treballs que superin aquest primer filtre seran enviats a dos avaluadors/es externs, especialistes en la matèria o línia de recerca de què es tracti. En cas que les avaluacions siguin discrepants, o que, per qualsevol altre motiu, ho considerin necessari, els editors/es podran enviar el text a un tercer avaluador/a.
7. A la vista dels informes dels avaluadors/es, els editors/es podran prendre una de les decisions següents, que serà comunicada a l’autor/a:
a) Publicable en el seu estat actual (o amb lleugeres modificacions).
b) Publicable després de revisar-lo. En aquest cas, la publicació estarà condicionada a la realització, per part de l’autor/a, de tots els canvis. El termini per realitzar aquests canvis serà d’un mes, i s’haurà d’adjuntar una breu memòria explicativa dels canvis introduïts i de com s’adeqüen als requeriments dels editors/es. Entre els canvis proposats podrà haver-hi la conversió d’una proposta d’article en estat de la qüestió i documentació, o a la inversa.
c) No publicable, però amb possibilitat de ser reescrit i reenviat. En aquest cas, el reenviament d’una nova versió no implicarà cap garantia de publicació, sinó que el procés d’avaluació tornarà a començar des de l’inici.
d) No publicable.
8. En cas que un treball sigui acceptat perquè sigui publicat, les proves d’impremta hauran de ser revisades per l’autor/a en el termini màxim d’una setmana.
9. Documents d’Anàlisi Geogràfica publicarà bianualment la llista de totes les persones que han realitzat avaluacions anònimes.
10. Documents d’Anàlisi Geogràfica podrà fer públiques, en cas que les hagi constatat, les males pràctiques científiques següents: plagi, falsificació o invenció de dades, apropiació individual d’autoria col·lectiva i publicació duplicada.
11. Els editors/es i el Consell de Redacció de Documents d’Anàlisi Geogràfica han acordat afegir-se a les recomanacions de la UNESCO referents a un ús no sexista del llenguatge, i demana als autors i a les autores que les tinguin en compte.

 

Freqüència de publicació

Els articles i altres elements de Documents d'Anàlisi Geogràfica es publicaran col·lectivament com a part d'un número amb sumari propi. La revista té una periodicitat quadrimestral, i els números es publiquen el mesos de gener, maig i setembre.

 

Política d’accés obert

Documents d'Anàlisi Geogràfica és una revista totalment d'accés obert, la qual cosa significa que tots els articles estan disponibles a internet per a tots els usuaris immediatament després de la seva publicació. És permès l'ús i la distribució no comercials mitjançant qualsevol mitjà, sempre que l'autor i la revista siguin correctament citats i reconeguts.

Els beneficis de l'accés obert pels autors són:

 • Accés lliure per a tots els usuaris a tot el món
 • Els autors retenen el copyright de les seves contribucions
 • S'incrementa la visibilitat i l'impacte
 • Publicació ràpida
 • Cap restricció territorial
 • Els autors no han de pagar cap compensació econòmica per publicar-hi.

 

Antecedents de la revista DAG

A partir del primer número publicat el 1982 es refonen en una de sola les tres series que del gener del 1974 havien anat apareixent amb periodicitat irregular. Els Documents d'Anàlisi Urbana (3 números), els Documents d'Anàlisi Territonal (2 números) i els Documents d'Anàlisi Metodològica en Geografia (2 números) conflueixen des de llavors en una serie única, els Documents d'Anàlisi Geogràfica.

 

Indexació i bases bibliogràfiques

 • · Dialnet (Unirioja)
 • · ESCI - WOS
 • · ERIH PLUS
 • · FECYT
 • · Francis (núms. 3, 5-6, 8-10, 14-20, 24-26, anys 1983-1995) 
 • · Geobase (Elsevier, acord juny 2004) 
 • · Geographical Abstracts. Human Geography 
 • · GeoRef 
 • · Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC-CSIC) 
 • · IN~RECS (Índice de impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales) 
 • · Latindex 
 • · RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) 
 • · RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas) 
 • · Scopus


SCImago Journal & Country Rank

Citacions a articles de Documents d'Anàlisi Geogràfica des de la seva creació, segons Google Scholar

 

Declaració sobre Open Access

Documents d'Anàlisi Geogràfica és una revista totalment d'accés obert, la qual cosa significa que tots els articles estan disponibles a internet per a tots els usuaris immediatament després de la seva publicació. És permès l'ús i la distribució no comercials mitjançant qualsevol mitjà, sempre que l'autor i la revista siguin correctament citats i reconeguts.

Els beneficis de l'accés obert pels autors són:

 • Accés lliure per a tots els usuaris a tot el món
 • Els autors retenen el copyright de les seves contribucions
 • S'incrementa la visibilitat i l'impacte
 • Publicació ràpida
 • Cap restricció territorial
 • Els autors no han de pagar cap compensació econòmica per publicar-hi.

 

Taxes de publicació

Atès que els costos de publicació de la revista Documents d'Anàlisi Geogràfica estan coberts pel pressupost interns de la universitat editora (UAB), els autors no han de pagar cap taxa per a l'edició de l'article (article-processing charges, APC). Per això la revista no té cap política per subvencionar articles (waivers).