¿Son las parejas españolas menos igualitarias que las europeas? Diferencias en el tiempo empleado en trabajo no remunerado entre España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido

Joan Garcia Román, Marc Ajenjo i Cosp

Resum

L’article avalua com afecten les taxes d’ocupació femenina en el repartiment del treball no remunerat en diferents països. S’hi comparen les diferències que es donen entre Espanya i altres països —Alemanya, França i el Regne Unit— on la incorporació massiva de la dona al món laboral es produí amb uns quants anys d’antelació, i també amb Itàlia, que presenta unes característiques similars a les espanyoles. L’objectiu final és avaluar si les diferències en el temps dedicat a treball no remunerat es deuen a un ús diferent del temps o simplement a les característiques de la població, entre les quals destaca la participació més baixa de la dona en la vida laboral als països del sud.
Els resultats mostren que, tot i que no s’arribarien a igualar completament, sí que es reduirien les diferències entre els països en el cas que es continuessin equiparant les taxes d’ocupació femenina, sempre i quan no es produís un canvi brusc en les característiques de l’ocupació.

Paraules clau

ús del temps; gènere; treball no remunerat; activitat femenina

Text complet:

PDF (Español)
Copyright (c) 2012 Joan Garcia Román, Marc Ajenjo i Cosp