Agrupació i segregació espacial de la població de nacionalitat marroquina a Tarragona, 2004-2012

Hicham Achebak, Joan Alberich González

Resum

La ciutat de Tarragona es caracteritza per ser un dels principals pols d’assentament de la població de nacionalitat marroquina a Catalunya. Des d’inicis del segle XXI, aquesta població ha protagonitzat un important creixement que la situa a la capçalera del rànquing de nacionalitats estrangeres del municipi. Paral·lelament a l’augment del nombre d’efectius, el col·lectiu ha experimentat canvis substancials en la seva distribució espacial. L’objectiu d’aquest treball és precisament analitzar l’evolució de les pautes d’assentament i els nivells de segregació residencial de la comunitat marroquina a l’interior de l’espai urbà tarragoní corresponents al període temporal 2004-2012 a partir de les dades del Padró Municipal d’habitants.

Paraules clau

població de nacionalitat marroquina; Tarragona; distribució espacial; segregació residencial

Text complet:

PDF

Referències

ARBACI, Sonia (2007). «Ethnic segregation, housing systems and welfare regimes in Europe». European Journal of Housing Policy, 7 (4), 401-433. http://dx.doi.org/10.1080/13691830903387378

— (2008). «(Re)Viewing Ethnic Residential Segregation in Southern European Cities: Housing and Urban Regimes as Mechanisms of Marginalisation». Housing Studies, 23 (4), 589-613.

ARBACI, Sonia i MALHEIROS, Jorge (2010). «De-segregation, suburbanisation and social exclusion of immigrants – Southern European Cities in the 1990s». Journal of Ethnic and Migration Studies, 36 (2), 227-255.

BAYONA, Jordi (2007a). «La segregación residencial de la población extranjera en Barcelona: ¿una segregación fragmentada?». Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, xi (235).

— (2007b). «Distribució territorial i característiques sociodemogràfiques de la población de nacionalitat estrangera en àmbits urbans: el cas de la ciutat de Barcelona». Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 64, 7-33.

BAYONA, Jordi i BLANCO, Maria José (2004). «Pautes d’associació en l’espai de la població de nacionalitat estrangera a Barcelona». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 43, 107-122.

BAYONA, Jordi i LÓPEZ, Antonio (2011). «Concentración, segregación i movilidad residencial de los extranjeros en Barcelona». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 57 (3), 381-412.

BOLT, Gideon; HOOIMEIJER, Pieter i KEMPEN, Ronald (2002). «Ethnic segregation in the netherlands: new patterns, new policies?». Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 93 (2), 214-220. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9663.00196

BRUN, Jacques (1994). «Essai critiques sur la notion de ségrégation et sur son usage en géographie urbaine». A: BRUN, Jacques i RHEIN, Catherine. La ségrégation dans la Ville. París : L’Harmattan, 21-57.

BURGESS, Ernest (1928). «Residential segregation in american cities». Annals of the American Academy of Political and Social Science, 140, 105-115. http://dx.doi.org/10.1177/000271622814000115

CHECA, Juan Carlos i ARJONA, Ángeles (2007). «Factores explicativos de la segregación residencial de los inmigrantes en Almería». Revista Internacional de Sociología, LXV (48), 173-200.

CHECA, Juan Carlos; ARJONA-GARRIDO, Ángeles; CHECA-OLMOS, Francisco (2011). «Segregación residencial de la población extranjera en Andalucía, España». Papeles de Población, 17 (70), 219-246.

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (2002). Inmigración, asilo e integración social. Luxemburg: Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees.

DEURLOO, Marinus i MUSTERD, Sako (1998). «Ethnic clusters in Amesterdam, 1944-96: a Micro-area analysis». Urban Studies, 35 (3), 385-396. http://dx.doi.org/10.1080/0042098984826

DOMINGO, Andreu; GALEANO, Juan i SABATER, Albert (2013). «Enclavaments ètnics a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears». L’Avenç, 391, 36-45.

DUNCAN, Otis i DUNCAN, Beverly (1955a). «A methological analysis of segregation indexes». American Sociological Review, 29 (3), 210-217. http://dx.doi.org/10.1086/221609

— (1955b). «Residential distribution and occupational stratification». American Journal of Sociology, 60 (5), 493-503.

ECHAZARRA, Alfonso (2009). Políticas públicas y segregación residencial de la población extranjera en la Comunidad de Madrid. Madrid: Fundación Alternativas.

— (2010). «Segregación residencial de los extranjeros en el área metropolitana de Madrid. Un análisis cuantitativo». Revista Internacional de Sociología, 68 (1), 165-197. http://dx.doi.org/10.3989/ris.2007.11.12

FULLAONDO, Arkaitz (2008). «Epíleg. Una interpretació per a la comprensió». A: MARTORI, Joan Carles i HOBERG, Karen. Immigrants a les ciutats. Segregació i agrupació territorial de la població estrangera a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill – Editorial Mediterrània, 150-180.

GUERMOND, Yves i LAJOIE, Gilles (1999). «De la mesure en géographie sociale». L’Espace Géographique, 28 (1), 84-90. http://dx.doi.org/10.3406/spgeo.1999.1223

JAKUBS, John (1981). «A distance based segregation index». Socio-Economic Planning Sciences, 15 (3), 129-136. http://dx.doi.org/10.1016/0038-0121(81)90028-8

KEMPEN, Ronald i ÖzüEKREN, Sule (1998). «Ethnic segregation in cities: new forms and explanations in a dynamic world». Urban Studies, 35 (10), 1631-1656. http://dx.doi.org/10.1080/0042098984088

LAVÍA, Cristina (2008). «La segregación residencial de la población extranjera de Bilbao». ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, 8, 65-92.

— (2009). «Inmigración extranjera en Bilbao: una aproximación a la medida de la segregación residencial». Zerbitzuan, 45, 83-98.

MALHEIROS, Jorge (2002). «Ethni-cities: Residential patterns in the Northern European and Mediterranean metropolises. Implication for Policy Design». International Journal of Population Geography, 8 (2), 107-134. http://dx.doi.org/10.1002/ijpg.247

— (2004). «Immigration and city change: the Lisbon metropolis at the turn of the twentieth century». Journal of Ethnic and Migration Studies, 30 (6), 1065-1086. http://dx.doi.org/10.1080/1369183042000286250

MALOUTAS, Thomas i FUJITA, Kuniko (2012) (ed.). Residential segregation in comparative perspective. Farnham: Ashgate.

MARTÍNEZ, Almudena i LEAL, Jesús (2008). «La segregación residencial, un indicador espacial confuso en la representación de la problemática residencial de los inmigrantes económicos: el caso de la Comunidad de Madrid». ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, 8, 53-64.

MARTORI, Joan Carles i HOBERG, Karen (2008). Immigrants a les ciutats. Segregació i agrupació territorial de la població estrangera a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill – Editorial Mediterrània.

MASSEY, Douglas i DENTON, Nancy (1988). «The dimensions of residential segregation». Social Forces , 67 (2), 281-315.

MORGAN , B. S; (1975). «The segregation of socio-economic groups in urban areas: a comparative analysis». Urban Studies , 12 (1), 47-60. http://dx.doi.org/10.1080/00420987520080041

MORRILL , R. L. (1991). «On the measure of geographical segregation». Geography Research Forum , l (11), 25-36.

MUSTERD , Sako (2003). «Segregation and integration: a contested relationship». Journal of Ethnic and Migration Studies , 29 (4), 623-641. http://dx.doi.org/10.1080/1369183032000123422

PARK , Robert Ezra (1924) «The Concept of Social Distance As Applied to the Study of Racial Attitudes and Racial Relations». Journal of Applied Sociology , 8. 339-344.

PEACH, Ceri (1996a). «Good segregation, bad segregation». Planning Perspectives , 11 (4), 379-398. http://dx.doi.org/10.1080/026654396364817

— (1996b). «Does Britain have ghettos?». Royale Geographical Society, 21 (1), 216-235.

PEDONE , Claudia (2003). «Tú siempre jalas a los tuyos. Cadenas y redes migratorias de las familias ecuatorianas hacia España». Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia. Tesi doctoral.

SABATER , A., BAYONA , J. i DOMINGO , A. (2012) «Internal migration and residential patterns across Spain after unprecedented international migration». A: FINNEY, N.; CATNEY, G. (eds.), Minority internal migration in Europe . Ashgate: Farnham, 293-311.

SABATER, A.; DOMINGO, A. i GALEANO, J. (2013) «La transformación de las comunidades mayoritarias y la formación y evolución de los enclaves étnicos en España», Migraciones , 34: 11-44.

WHITE , Michael (1983). «The mesurement of spatial segregation». American Journal of Sociology , 88 (5), 1008-1018. http://dx.doi.org/10.1086/227768

WIRTH , Louis (1928). The ghetto. Chicago: Transaction Publishers.

WONG , David W. S. (1993). «Spatial indices of segregation». Urban Studies , 30 (3), 559-572. http://dx.doi.org/10.1080/00420989320080551

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Hicham Achebak, Joan Alberich González