Abocats a viure a la llera del riu: el problema de l’infrahabitatge a Sabadell, 1939-1970. De l’habitatge protegit al negoci immobiliari

Eduard Masjuan

Resum

En aquesta recerca es pretén mostrar com el dèficit crònic d’habitatge en una ciutat industrial com Sabadell de 1939 a 1970 tingué en les riuades de 1962 el motiu per consolidar les patologies del creixement desregulat dels anys anteriors, i aprofundir així en un model urbà invertebrat que donarà lloc a una difusió suburbial dins la perifèria de Barcelona. Es mostra com els poders econòmics de l’època franquista supeditaren tot intent d’urbanisme al servei de les persones a l’especulació del sòl. L’actual ciutat de Sabadell de després del boom immobiliari recent seria l’hereva d’un passat que transità de l’activitat industrial cap al negoci immobiliari.

Les riuades de 1962, juntament amb el creixement ràpid i incontrolat de la població, són aprofitades pel paternalisme franquista local i foren la gran excusa per a la consecució hegemònica del règim de propietat, que va fer quedar en segon terme el de lloguer, una condició prèvia per a la hiperespecialització de la ciutat en el negoci de l’especulació immobiliària. És a partir del que anomena José Manuel Naredo (2010) años del desarrollismo, 1963-1973, que l’embranzida immobiliària representa un augment del 40% de construcció d’habitatges a Espanya, amb el consegüent urbanisme salvatge, resultat d’aquest procés d’urbanització sense precedents.

L’objectiu central d’aquest text és establir com, partint de l’excusa d’escassetat inicial d’habitatges —palesa en un primer moment en el barraquisme i el fenomen legal dels rellogats i en un moment de clara hegemonia del règim de lloguer—, el 1962 aquesta situació es comença a invertir per complet, per raons polítiques d’una banda, per aconseguir la pau social, i per una altra, econòmiques, per afavorir l’especulació immobiliària. Tot plegat fou possible a partir de neutralitzar els intents de planificació urbana sorgida a l’empara de la legalitat vigent, sobretot a partir de la Llei del sòl de 1956.

Paraules clau

aiguats del Vallès de 1962; habitatge protegit; especulació immobiliària; infrahabitatge i salari vital

Text complet:

PDF

Referències

ALABART, Anna i SAPÉS, Jordi (1983). La població i l’habitatge a Sabadell. Ajuntament de Sabadell.

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE DIRIGENTES DE SABADELL (1961). «El desequilibrio estructural, causa básica del suburbio». Asociación Católica de Dirigentes, 65, 1-2.

— (1962). Son justos los salarios que perciben nuestros obreros. Sabadell.

BEVERE, Lucia i ENZ, Rudolf (2012). Natural catastrophes and man-made disasters in 2011: historic losses surface form record earthquakes and floods. Swiss Reinsurance Company Ltd.

BORRI, Maria Teresa (1964). Vida sociocultural y su correlación con la religiosa en la Creu de Barbarà de Sabadell. Estudi mecanografiat inèdit.

CASAÑAS, Joan (2010). L’aportació de Càritas a Sabadell 50 anys. Sabadell. Càritas.

CEDEC (1965). Sabadell, déficit de viviendas. Sabadell. Ciclostilat.

COTORRUELO, Agustín (1960). La política económica de la vivienda en España. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Sancho de Moncada. Delegación de los Servicios Hidráulicos del Pirineo Oriental. Estudios, proyectos y obras realizadas hasta 1º de marzo de 1937. Exposición de obras públicas en Valencia. Marzo de 1937.

DUOCASTELLA, Rogeli (1962). Planificación de servicios sociales de la ciudad de Sabadell (Barcelona). Sabadell. Ciclostilat.

FARRÉS, Jesús (1961). «El creixement de la població». Alba. 137, 246-247.

FERNANDEZ DE RETANA, (1992). «Els passadissos de Collblanc-La Torrassa 1900-29. L’essència d’un barri dormitori». Revista Catalana de Geografia, 17 (VI), 51-60.

FORISCOT, A. P. (1963). «Sobre el Vallés se abatieron 2.688.562.500 metros cúbicos de agua». La Vanguardia Española, 14 de agosto, 6.

GAJA, Fernando (2007). «¿Corrupción urbanística o currupción del urbanismo?» http://www.levante-emv.com/opinion/3403/corrupcion-urbanistica-o-corrupcion-urbanismo/263378.html Levante-emv.com [consulta: 6 de juny de 2012].

J. B. (1962). «Informe sobre les inundacions de setembre». Serra d’Or, 11. Any IV.

MAGRIÑA, Anna Maria (1964). El barrio de Los Rosales de San Quirico de Terrassa. Víctima de las inundaciones de 1962. Estudi mecanografiat inèdit.

MARCET, José María (1952). El problema de la vivienda en Sabadell. Imprenta Linograf.

MASJUAN, Eduard (2006). Medis obrers i innovació cultural a Sabadell (1900-1939). Universitat Autònoma de Barcelona.

MASJUAN, Eduard (2010). «Les coves de Sant Oleguer. La perifèria de la ciutat industrial durant el franquisme». http://ca.sabadell.cat/Coves/d/immigracio.pdf

MASJUAN, Eduard, MARCH, Hug i SAURÍ, David (2011). «Flujos de capital y flujos de agua: la industria téxtil y la privatización del suministro de agua en la Ciudad de Sabadell durante la segunda mitad del siglo XX». Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 56, 245-261.

MONÉS, Antoni (1996). Pels camins de la memòria. Fundació Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell.

MORAGAS, Emilio (1962). Influencia del Plan General de Ordenación de la Provincia de Barcelona en el desarrollo de la ciudad de Sabadell. Sabadell: Cuadernos de Archivo de la Fundación Bosch y Cardellach, 5. (1965). A l’entorn de l’estudi sobre planificació de serveis socials a Sabadell. Sabadell: Cuadernos de Archivo de la Fundación Bosch y Cardellach, 10.

NAREDO, José Manuel (2010). El modelo inmobiliario español y sus consecuencias. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n44/ajnar.html

OBRADORS, Carmen (1966). La integración del suburbio en la comunidad urbana. Editorial Nova Terra.

OBRADORS, Montserrat (1962). La beneficiencia en Sabadell. Mecanografiat inèdit.

PUIG, Jaume (1987). L’evolució tipològica de l’habitatge de Sabadell. Caixa de Sabadell.

RIBAS, Manuel, (1968). «La immigració i la planificació urbanística». A: La immigració a Catalunya. Barcelona. Edició de Materials, 133-144.

SABADELL, (1952). «Semana Santa en las Cuevas de San Olegario». Sabadell. Año 11, 5.

TAFUNELL, Xavier, (1989). «La indústria. La construcció: una gran indústria i un gran negoci» A: NADAL, Jordi, MALUQUER DE MOTES, Jordi, SUDRIÀ, Carles i CABANA, Francesc (eds.). Història econòmica de la Catalunya contemporània. Editorial Enciclopèdia Catalana, 6, 211-241.

VALLS, Jaume (2012). La riuada de 1962. La catàstrofe que sacsejà la Terrassa invertebrada del franquisme. Ajuntament de Terrassa.

VANDELLÓS, Josep A. (1985). Catalunya, poble decadent. Edicions 62.

Pàgines web

MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA. Barraques, la Ciutat Informal. http://www.barraques.cat [consulta: 20 de gener de 2009].

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Eduard Masjuan