Barcelona como municipio turístico: algunos datos evolutivos y elementos de futuro

Juan Antonio Duro, David Rodríguez

Resum

Aquest treball analitza l’evolució de Barcelona com a municipi turístic en els darrers anys atenent a diversos indicadors quantitatius disponibles, tant de demanda com d’oferta. La utilització d’aquests ha permès constatar el canvi experimentat pel turisme a la ciutat i la seva gran expansió. Aquesta expansió s’ha materialitzat en termes de la demanda (en particular, pernoctacions i estada mitjana) i de l’oferta (places i qualitat, i distribució territorial). D’altra banda, se subratlla la progressiva internacionalització de la demanda (amb pèrdua de pes en el mercat nacional) i l’avanç cap a la diversificació dels mercats internacionals (amb el creixement del mercat nord-americà). En tot cas, aquests avenços i progressos han generat algunes amenaces que planen sobre la sostenibilitat d’aquest creixement i que reclamen una política pública adequada.

Paraules clau

Barcelona; creixement turístic; distribució territorial; allotjaments turístics; turisme urbà

Text complet:

PDF (Español)

Referències

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2009). Pla estratègic de turisme de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

— (2014). Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2014. Barcelona: Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.

ALLCOK, J. B. (1996). «Seasonality in Tourism». En: MOUTINHO, L. (eds.). Tourism and Marketing and Management Handbook. Nueva York: Prentice Hall, 86-92.

ANDRIOTIS, K. (2005). «Seasonality in Crete: Problem or a way of life?». Tourism Economics, 11 (2), 207-224. http://dx.doi.org/10.5367/0000000054183478

ASHWORTH, G. y PAGE, S. (2011). «Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes». Tourism Management, 32, 1-15. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2010.02.002

BARRADO, D. A. (2010). «Gran ciudad y turismo en la transición postindustrial: nuevos y viejos procesos, nuevas y viejas teorías. El ejemplo del área metropolitana de Madrid». Scripta Nova, vol. XIV, 317, 7-36.

BENACH, N. (1993). «Producción de imagen en la Barcelona del 92». Estudios Geográficos, vol. LIV, 212, 483-505.

BENACH, N. y TELLO, R. (2004). «En los intersticios de la renovación. Estrategias de transformación del espacio y flujos de población en Barcelona». Revista de Geografía, 3, 93-114.

BORJA, J. (2010). Luces y sombras del urbanismo de Barcelona. Barcelona: UOC.

BOVÉ, M. A. y GUIM, M. (2013). La eclosión turística de Barcelona. Política de planificación vs cooperación público-privada. Documento de trabajo. http://www.reunionesdeestudiosregionales.org/Oviedo2013/htdocs/pdf/p717.pdf (consulta: 12 de mayo de 2015)

BUHALIS, D. (2000). «Marketing the competitive destination of the future». Tourism Management, 21 (1), 97-116. http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3

BUTLER, R. y MAO, B. (1997). «Seasonality in tourism: Problems and measurement». En: MURPHY, P. (eds.). Quality Management in Urban Tourism. Chichester: Wiley, 9-23.

CÀNOVES, G. y GARAY, L. A. (2012). «Turismo de cruceros en Barcelona. De la marginalidad al liderazgo internacional». Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 60, 253-271.

CAPEL, H. (2010). «Epílogo. ¿En qué ha fallado Barcelona?». Finisterra, vol. XLV, 90, 173-204.

CAPÓ, J., RIERA, A. y ROSSELLÓ, J. (2007). «Accommodation determinants of seasonal patterns». Annals of Tourism Research, 34 (2), 422-436. http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2006.10.002

CARDONA, J. R. (2014). «La estacionalidad turística e sus potenciales impactos». Rosa dos Ventos, 6 (3), 446-468.

CUCCIA, T. y RIZZO, I. (2011). «Tourism seasonality in cultural destinations: Empirical evidence from Sicily». Tourism Management, 32 (3), 589-595. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2010.05.008

DACHEVSKY, M. (2001). Urban Zapping. Ciudades, productos y marcas. Barcelona: Edicions de la UPC.

DURAN, P. (2002). «Turisme: els impactes dels Jocs i de la seva imatge sobre el turisme». En: M. MORAGAS y M. BOTELLA (dirs.). Barcelona: l’herència dels Jocs (1992-2002). Cerdanyola (Barcelona): UAB, Centre d’Estudis Olímpics, 275-294.

ELFAA (2004). Liberalisation of European air transport: The benefits of low fares airlines to consumers, airports, regions and the environment. Bruselas: European Low Fares Airline Association.

EUROMONITOR INTERNATIONAL (2014). Top 100 City Destinations Ranking. Londres. http://blog.euromonitor.com/2014/01/euromonitor-internationals-top-citydestinations-ranking.html (consulta: 12 de mayo de 2015).

EUROPEAN CITIES MARKETING (2014). The ECM Benchmarking Report. Dijon: ECM.

GARAY, L. A. y CÀNOVES, G. (2009). «El desarrollo turístico en Cataluña en los dos último siglos: Una perspectiva transversal». Documents d’Anàlsi Geogràfica, 53, 29-46.

GONZÁLEZ, F. y MORALES, S. (2009). Ciudades efímeras: transformando el turismo urbano a través de la producción de eventos. Barcelona: UOC.

HEDRICK-WONG, Y. y CHOONG, D. (2014). 2014 Global Destination Cities Index. Master-Card. http://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2014/07/Mastercard_GDCI_2014_Letter_Final_70814.pdf (consulta: 25 de mayo de 2015).

HERNÁNDEZ, J. A. (2008). «Turismo de masas y transporte: el gran reto del turismo del siglo XXI». Scripta Nova, vol. XII, 259.

HINCH, T. y JACKSON, E. (2000). «Leisure constraints research: Its value as a framework for understanding tourism seasonality». Current Issues in Tourism, 3, 87-106. http://dx.doi.org/10.1080/13683500008667868

HOSTELTUR (2014). Informe anual 2013. Madrid: Hosteltur.

INSTITUTE FOR URBAN STRATEGIES. (2014). Global Power City Index 2014. The Mori Memorial Foundation. http://www.mori-m-foundation.or.jp/gpci/pdf/GPCI14_E_Web.pdf (consulta: 25 de mayo de 2015).

JUDD, D. R. (2003). «El turismo urbano y la geografía de la ciudad». Revista Eure, vol. XXXIX, 87, 51-62. http://dx.doi.org/10.4067/s0250-71612003008700004

KOENIG, N. y BISCHOFF, E. (2005). «Seasonality research: The state or the art». International Journal of Tourism Research, 7 (4/5), 201-219. http://dx.doi.org/10.1002/jtr.531

LÓPEZ PALOMEQUE, F. (1995). «La estrategia del turismo metropolitano: el caso de Barcelona». Estudios Turísticos, 126, 119-141.

MANNING, R. y POWERS, L. (1984). «Peak and Off-Peak use: Redistributing the Outdoor Recreation / Tourism Load». Journal of Travel Research, 23 (2), 25-31. http://dx.doi.org/10.1177/004728758402300204

MERCADO, S. (2000). Comercio Internacional I. México, DF: Limusa.

MITTAL, V. y KAMAKURA, W. A. (2001). «Satisfaction, Repurchase Intent, and Repurchase Behavior: Investigating the Moderating Effect of Customer Characteristics». Journal of Marketing Research, 38, 131-142. http://dx.doi.org/10.1509/jmkr.38.1.131.18832

MURPHY, P. E. (1985). Tourism: A Community Approach. Londres: Methuen.

NEL·LO, O. (2012). Ordenar el territorio. Valencia: Tirant lo Blanc.

PARKER, C. y MATHEWS, B. P. (2001). «Customer Satisfaction: Contrasting Academic and Consumers’ Interpretations». Marketing Intelligence & Planning, 19 (1), 38-44. http://dx.doi.org/10.1108/02634500110363790

PEARCE, D. (2001). «Urban Tourism: An Analytical Framework for Planning, Management and Research». En: Bao Jigang, Pan Ringlian y G. Wall (eds). Urban Tourism: theory and practice. Pekín: Science Press, 223-229.

PONCE, M. D. (2007). «Turismo de reuniones en la ciudad de Murcia. Un enfoque desde el tejido empresarial involucrado». Cuadernos de Turismo, 19, 105-131.

PRAT, J. M. (2012). «El turismo industrial en la oferta cultural de las grandes ciudades a través del análisis de sus visitantes. El caso de Barcelona». Investigaciones Turísticas, 3, 83-104.

PUERTO AUTÓNOMO DE BARCELONA (PAB) (1989). Plan Director. Manuscrito. Barcelona: PAB.

RICHARDS, G. y PALMER, R. (2010). Eventful cities. Oxford: Elsevier.

ROMERO, J. (1990). «Els factors de localització hotelera a Barcelona, 1849-1989». Documents d’Anàlisi Geográfica, 16, 53-75.

SHOVAL, N., Mc KERCHER, B. ERICA, N.G. y AMIT, B. (2011). «The geography of hotels in cities: an empirical validation of a forgotten model». Tourism Geographies, 8 (1), 56-75. http://dx.doi.org/10.1080/14616680500392499

SMITH, A. (2012). Events and urban regeneration: the stategic use of events to revitalise cities. Londres: Routledge.

STANCIULESCU, G. C. (2009). «The role of urban marketing in the local economic development». Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 1 (10), 114-135.

SUTCLIFFE, C. y SINCLAIR, M. (1980). «The measurement of seasonality within the tourist industry: An application to tourist arrivals in Spain». Applied Economics, 12, 429-441. http://dx.doi.org/10.1080/00036848000000004

TOSELLI, C. (2006). «Algunas reflexiones sobre el turismo cultural». Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 4 (2), 175-182.

TURISME DE BARCELONA (2015a). Estadísticas de turismo en Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. http://professional.barcelonaturisme.com (consulta: 12 de mayo de 2015).

— (2015b). Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. http://www.turismebcn2015.cat/T2015WEB/Que-es/_Sb46WFTR8WoXPZuwwMDEOQGZrnkYx3wBvvPkGi1xJis (consulta: 25 de mayo de 2015).

— (1995). Memòria 1994. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

VARGAS, A., PORRAS, N. y PLAZA, M. (2014). «Residents’ Attitude to Tourism and Seasonality». Journal of Travel Research, 53 (5), 581-596. http://dx.doi.org/10.1177/0047287513506295

VELASCO, M. (2009). «Gestión turística del patrimonio cultural: enfoques para un desarrollo sostenible del turismo cultural». Cuadernos de Turismo, 23, 237-253.

VILA, J. (1992). «La gran aventura de los Juegos Olímpicos de 1992 y el sector turístico de Barcelona». Revista de Estudios Turísticos, 113, 25-40.

WAHAB, S. y PIGRAM, J. J. (eds.) (1997). Tourism, Development and Growth. Nueva York: Routledge.

YANG, Y., WONG, K. K. F. y WANG, T. (2012). «How do hotels choose their location? Evidence from hotels in Beijing». International Journal of Hospitality Management, 31 (3), 675-685. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.09.003

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 Juan Antonio Duro, David Rodríguez