El delta de la Tordera: tensions, reptes i expectatives d’un paisatge rural complex a la perifèria metropolitana de Barcelona

Autors/ores

  • Josep M. Panareda Institut d’Estudis Catalans

Resum

El delta de la Tordera és petit (ocupa una superfície de 8 km2) i es troba situat a l’extrem septentrional de la regió metropolitana de Barcelona, amb un predomini de l’horta durant la primera meitat del segle XX. Posteriorment s’hi instal·laren diverses indústries, se’n va eixamplar l’espai urbanitzat i s’hi va desenvolupar una activitat turística intensa entorn de les platges. A l’article s’hi presenten les idees clau sobre la situació actual dels usos urbans en un paisatge en mosaic amb conflictes permanents per l’aprofitament de l’aigua, per l’ocupació de l’espai i pels efectes de les crescudes de la Tordera i de l’erosió constant de les platges a causa dels temporals marins. S’hi plantegen com a reptes principals l’acceptació de la dinàmica natural tal com és i que se sàpiga posar límits en el consum urbà, en l’ocupació de l’espai i en la realització de les activitats econòmiques i socials.

Paraules clau

paisatge periurbà, canvi d’ús del sòl, erosió litoral, horta, turisme de platja

Referències

ALMERA, Jaume (1913). Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona: Región cuarta ó del río Tordera detallada. Escala 1:40.000. [N’hi ha edicions de 1914 i 1915]

BACA, Juli (2013). «L’aigua a Blanes, apunts sobre mines, fonts, pous, rieres, recs i l’abastament municipal». Blanda, 16, 10-19.

BRYANT, Christopher R. i JOHNSTON, Thomas R. (1992). Agriculture in the City’s Countryside. Londres: Pinter Press; Toronto: University of Toronto Press.

FARGUELL, Joaquim (2019). «La conca de la Tordera, el 2008: Un any excepcional». Aulet, 18, 40-47.

FERRER, Javier de (1895). Proyecto de fijación y repoblación de las dunas procedentes del golfo de Rosas. Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas.

GALLENT, Nick i ANDERSSON, Johan (2007). «Representing England’s Rural-Urban Fringe». Landscape Research, 32 (1), 1-21. https://doi.org/10.1080/01426390601097495

GANT, Robert L.; ROBINSON, Guy i FAZAL, Shahab (2011). «Land-Use Change in the “Edgelands”: Policies and Pressures in London’s Rural-Urban Fringe». Land Use Policy, 28, 266-279. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.06.007

LLOBET, Salvador (1955). «De geografía agraria de la comarca del Maresme (Barcelona)». Estudios Geográficos, 58, 23-71, 59 i 215-297.

MEEUS, J.H.A. (1995). «Pan-European Landscapes». Landscape and Urban Planning, 31, 57-79. https://doi.org/10.1016/0169-2046(94)01036-8

MEEUS, J.H.A.; WIJERMANS, M.P. i VROOM, M.J. (1990). «Agricultural Landscapes in Europe and Their Transformation». Landscape and Urban Planning, 18, 289-352. https://doi.org/10.1016/0169-2046(90)90016-U

PANAREDA, Josep M. (2008). L’evolució del paisatge mediterrani de ribera. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

PANAREDA, Josep M. (2018). «El paisatge de la Baixa Tordera». Aulet, 17, 20-35.

PANAREDA, Josep M. i BOCCIO, Maravillas (2018). «Land Use Change and Conflicts in the Tordera Delta a Peri-Urban Area on the Edge of Metropolitan Barcelona». A: PAÜL, Valerià; LOIS, Rubén C.; TRILLO, Juan Manuel i HASLAM McKenzie, Fiona (eds.). Infiniti Rural Systems in a Finite Planet: Bridging Gaps towards Sustainability. Santiago de Compostel·la: Universidade de Santiago de Compostela, 511-620.

PARCERISAS, Lluís; MARULL, Joan; PINO, Joan; TELLO, Enric; COLL, Francesc i BASNOU, Corina (2012). «Land use changes, landscape ecology and their socioeconomic driving forces in the Spanish Mediterranean coast (El Maresme County, 1850-2005)». Environmental Science & Policy, 23, 120-132.

PAÜL, Valerià (2006). L’ordenació dels espais agraris metropolitans: Plans, gestió i conflictes territorials a la regió de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Tesi doctoral inèdita.

PAÜL, Valerià (2010). «El cambio de los usos agrarios del suelo en el actual ámbito metropolitano de Barcelona (del siglo XVIII a la actualidad)». Investigaciones Geográficas, 53, 145-188.

PAÜL, Valerià i HASLAM MCKENZIE, Fiona (2013). «Peri-urban farmland conservation and development of alternative food networks: Insights from a case-study area in metropolitan Barcelona (Catalonia, Spain)». Land Use Policy, 30 (1), 94-105. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.02.009

PAÜL, Valerià i PANAREDA, Josep M. (2018). «Humedales, dunas y huertas a las puertas de Barcelona: Claves paisajísticas y patrimoniales de los espacios abiertos del Delta del Llobregat». A: MOLINERO, Fernando i TORT, Joan (eds.). Paisajes patrimoniales de España: Valor y significado del patrimonio territorial español. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Ministerio para la Transición Ecológica; Universidad Autónoma de Madrid, III, 1114-1135.

RIBA, Oriol (1995). «Qüestions obertes sobre la geomorfologia, la hidrologia i la sedimentologia de les rieres del Maresme i del Barcelonès amb exemples de la Riera d’Arenys». A: AMAT, Josep i CASASSAS, Enric (eds.). Trenta-dos aspectes de ciència i tecnologia. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 281-316.

RUBIÓ, Nicolau (1932). El pla de distribució en zones del territori català (Regional Planning). Barcelona: Generalitat de Catalunya.

SAGRISTÀ, Enric; AGELL, Gemma; SARDÀ, Rafael; REYES, Toni; ROGER, Aitor i ROURA, Joaquim (2017). La platja de Blanes i el Delta de la Tordera: Passat, present i futur. Blanes: Centre d’Estudis Avançats de Blanes-CSIC; Arxiu Municipal de Blanes.

SANS, Jaume i PANAREDA, Josep M. (2016). Els espais de l’aigua al delta del Llobregat. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

SERRA, Isidre (1998). «La problemàtica derivada dels temporals marítims a la vila de Blanes». Blanda, 1, 59-74.

SERRA, Isidre (2001). «L’evolució del paisatge blanenc en el període 1861-1998». Blanda, 4, 75-91.

SERRA, Isidre i PINTÓ FUSALBA, Josep (2005). «La transformació del paisatge del delta de la Tordera en els darrers cinquanta anys: Una anàlisi per mitjà dels canvis en els usos i les cobertes del sòl». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 46, 81-104.

STANNERS, David i BOURDEAU, Philippe (eds.) (1995). Europe’s Environment: The Dobříš Assessment. Copenhagen: European Environment Agency.

VALDUNCIEL, Juli (2005). «Blanes i la Baixa Tordera: El procés històric de construcció del territori». Blanda, 8, 98-111.

VÁZQUEZ, Mariano i VERDAGUER, Carlos (2010). El espacio agrícola entre la ciudad y el campo. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

Biografia de l'autor/a

Josep M. Panareda, Institut d’Estudis Catalans

Catedràtic de Geografia Física. Universitat de Barcelona

Publicades

2020-03-24

Com citar

Panareda, J. M. (2020). El delta de la Tordera: tensions, reptes i expectatives d’un paisatge rural complex a la perifèria metropolitana de Barcelona. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 66(2), 371–392. https://doi.org/10.5565/rev/dag.620

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.