Perfiles de población y uso de los transportes motorizados. Evidencias desde el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Monika Maciejewska, Carme Miralles-Guasch, Oriol Marquet

Resum

La ubicació suburbana del campus de la UAB implica que el 94,2% de la comunitat universitària fa servir el transport motoritzat en el desplaçament quotidià al seu lloc d’estudi o treball. En tractar-se d’uns desplaçaments definits per un mateix motiu i una única destinació, es facilita l’anàlisi de la influència que el gènere i l’edat exerceixen en la utilització dels mitjans de transport, especialment l’elecció entre el transport públic i el privat. Aquest article analitza el repartiment modal i els principals motius d’elecció del mitjà de transport d’accés al campus universitari de la UAB. Es troben evidències significatives entre alumnat i personal (docent i administratiu), i també entre homes i dones. Una comprensió profunda de l’ús dels diferents mitjans de transport motoritzat amb relació a diferents grups poblacionals és fonamental per al disseny i la implementació de polítiques públiques dirigides a la reducció dels transports menys sostenibles.

Paraules clau

commuting; repartiment modal; gènere; edat; mobilitat quotidiana

Text complet:

PDF (Español)

Referències

ADAMS, J. (1999). The social implications of hypermobility. París.

ADEME (2009). «Energy Efficiency Trends and Policies in the Transport Sector in the EU | ODYSSEE-MURE project».

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Barcelona en xifres 2013 (2014). Recuperat de https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/91979/1/13097.pdf

BANISTER, D. (2011). «Cities, mobility and climate change». Journal of Transport Geography, 19, 1.538-1.546. http://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2011.03.009

BHAT, C. R. (1998). «Analysis of travel mode and departure time choice for urban shopping trips». Transportation Research Part B: Methodological, 32 (6), 361-371.

BLACK, W. R. (2010). Sustainable transportation: problems and solutions. Nueva York: Guilford Press.

BURIAN, J.; ZAJÍČKOVÁ, L.; IVAN, I. y MACKŮ, K. (2018). «Attitudes and Motivation to Use Public or Individual Transport: A Case Study of Two Middle-Sized Cities». Social Sciences, 7 (6), 83. http://doi.org/10.3390/socsci7060083

CERIN, E.; LESLIE, E.; TOIT, L. du; OWEN, N. y FRANK, L. D. (2007). «Destinations that matter: Associations with walking for transport». Health & Place, 13, 713-724. http://doi.org/10.1016/j.healthplace.2006.11.002

CIUFFINI, F. M. (1993). «El sistema urbà i la mobilitat horitzontal de persones, matèria i energia» («The Urban System and the Horizontal Mobility for People, Matter and Energy»). Medi Ambient. Tecnologia i Cultura, 5, 42-53.

DELCLÒS-ALIÓ, X. y MIRALLES-GUASCH, C. (2017). «Suburban travelers pressed for time: Exploring the temporal implications of metropolitan commuting in Barcelona». Journal of Transport Geography (octubre), 0-1. http://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.10.016

EWING, R. y CERVERO, R. (2002). «Travel and the Built Environment A Meta-Analysis». Journal of American Planning Association, 76 (3), 265-294. http://doi.org/10.1080/01944361003766766

GARCIA-RAMON, M. D.; ORTIZ, A. y PRATS, M. (2004). «Urban planning, gender and the use of public space in a peripherial neighbourhood of Barcelona». Cities, 21 (3), 215-223. http://doi.org/10.1016/j.cities.2004.03.006

GARCIA-SIERRA, M.; BERGH, J. C. J. M. van den y MIRALLES-GUASCH, C. (2015). «Behavioural economics, travel behaviour and environmental-transport policy». Transportation Research Part D: Transport and Environment, 41, 288-305. http://doi.org/10.1016/j.trd.2015.09.023

GEMOTT (Grup d’Estudis en Mobilitat Transport i Territori) (2015). Enquesta d’Hàbits de Mobilitat de la comunitat universitària de la UAB 2015. Universitat Autònoma de Barcelona.

GURRUTXAGA, I.; ITURRATE, M., OSES, U. y GARCIA, H. (2017). «Analysis of the modal choice of transport at the case of university: Case of University of the Basque Country of San Sebastian». Transportation Research Part A: Policy and Practice, 105, 233-244. http://doi.org/10.1016/j.tra.2017.04.003

GUTIÉRREZ, J. y GARCÍA-PALOMARES, J. C. (2007). «New spatial patterns of mobility within the metropolitan area of Madrid: Towards more complex and dispersed flow networks». Journal of Transport Geography, 15, 18-30. http://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2006.01.002

HANSON, S. (2010). «Gender and mobility: new approaches for informing sustainability». Gender, Place & Culture, 17 (1), 5-23. https://doi.org/10.1080/09663690903498225

HICKMAN, R.; HALL, P. y BANISTER, D. (2013). «Planning more for sustainable mobility». Journal of Transport Geography, 33, 210-219.

IDESCAT – Institut d’Estadística de Catalunya (2011). Nivell d’instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d’edat. Recuperat de https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10368&tema=educa

IDESCAT – Institut d’Estadística de Catalunya (2018). Renda mitjana neta anual per persona i unitat de consum per nivell de formació assolit (16 anys i més). Recuperat de https://www.idescat.cat/pub/?id=ecv&n=7601

KOTOULA, K. M.; SIALDAS, A.; BOTZORIS, G.; CHANIOTAKIS, E. y SALANOVA GRAU, J. M. (2017). «Exploring the Effects of University Campus Decentralization to Students’ Mode Choice». Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 46 (4), 207-214. http://doi.org/10.3311/PPtr.11641

LAVERY, T. A.; PÁEZ, A. y KANAROGLOU, P. S. (2013). «Driving out of choices: An investigation of transport modality in a university sample». Transportation Research Part A, 57, 37-46. http://doi.org/10.1016/j.tra.2013.09.010

LAW, R. (1999). «Beyond “women and transport”: towards new geographies of gender and daily mobility. Progress in Human Geography, 23 (4), 567-588. http://doi.org/10.1191/030913299666161864

LIMTANAKOOL, N.; DIJST, M. y SCHWANEN, T. (2006). «The influence of socioeconomic characteristics, land use and travel time considerations on mode choice for medium- and longer-distance trips». Journal of Transport Geography, 14 (5), 327-341. http://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2005.06.004

LITMAN, T. (2012). Land Use Impacts on Transport: How Land Use Factors Affect Travel Behaviour. Canadá: Victoria Transport Policy Institute.

LUNDBERG, B. y WEBER, J. (2014). «Non-motorized transport and university populations: an analysis of connectivity and network perceptions». Journal of Transport Geography, 39, 165-178. http://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.07.002

MARQUET, O. y MIRALLES-GUASCH, C. (2014). «Walking short distances. The socioeconomic drivers for the use of proximity in everyday mobility in Barcelona». Transportation Research Part A: Policy and Practice, 70, 210-222. http://doi.org/10.1016/j.tra.2014.10.007

MIRALLES-GUASCH, C. (2002). Ciudad y Transporte: El Binomio Imperfecto (City and Transportation. The Imperfect Binomial). Barcelona: Arial.

MIRALLES-GUASCH, C. (2012). «Las encuestas de movilidad y los referentes ambientales de los transportes». EURE, 38 (115), 33-45.

MIRALLES-GUASCH, C.; MARTÍNEZ-MELO, M. y MARQUET, O. (2014). «On user perception of private transport in Barcelona Metropolitan area: an experience in an academic suburban space». Journal of Transport Geography, 36, 24-31. http://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.02.009

MIRALLES-GUASCH, C.; MELO, M. M. y MARQUET, O. (2016). «A gender analysis of everyday mobility in urban and rural territories: from challenges to sustainability». Gender, Place & Culture, 23 (3), 398-417. http://doi.org/10.1080/0966369X.2015.1013448

MIRALLES-GUASCH, C. y TULLA PUJOL, A. F. (2012). «La región metropolitana de Barcelona. Dinámicas territoriales recientes». Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 58, 299-318.

NÆSS, P. (2015). «Built Environment, Causality and Travel». Transport Reviews, 35 (3), 1-17. http://doi.org/10.1080/01441647.2015.1017751

OBERHAUSER, A.; FLURI, J. L.; WHITSON, R. y MOLLETT, S. (2017). Feminist Spaces: Gender and Geography in a Global Context. Nueva York: Routledge.

ORY, D. T. y MOKHTARIAN, P. L. (2009). «Modeling the structural relationships among short-distance travel amounts, perceptions, affections, and desires». Transportation Research Part A: Policy and Practice, 43 (1), 26-43. http://doi.org/10.1016/j.tra.2008.06.004

PALLARES-BARBERA, M.; BADIA, A. y DUCH, J. (2011). «Cerdà and Barcelona: The need for a new city and service provision Cerdà and Barcelona: The need for a new city and service provision». Urbani Izziv, 22 (2), 122-136. http://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2011-22-02-005

PITOMBO, C. S.; KAWAMOTO, E.; SOUSA, A. J. (2011). «An exploratory analysis of relationships between socioeconomic, land use, activity participation variables and travel patterns». Transport Policy, 18 (2), 347-357. http://doi.org/10.1016/j.tranpol.2010.10.010

RODRIGUE, J. P.; COMTOIS, C. y SLACK, B. (2009). The Geography of Transport Systems (segunda ed.). Londres: Routledge.

SCHEINER, J. (2010). «Interrelations between travel mode choice and trip distance: trends in Germany 1976-2002». Journal of Transport Geography, 18 (1), 75-84. http://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2009.01.001

SCHWANEN, T.; BANISTER, D. y ANABLE, J. (2011). «Scientific research about climate change mitigation in transport: A critical review». Transportation Research Part A: Policy and Practice, 45 (10), 993-1006. http://doi.org/10.1016/j.tra.2011.09.005

SCHWANEN, T.; DIJST, M. y DIELEMAN, F. M. (2001). «Leisure trips of senior citizens: determinants of modal choice». Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 92 (3), 347-360. http://doi.org/10.1111/1467-9663.00161

TIWARI, R.; CERVERO, R. y SCHIPPER, L. (2011). «Driving CO2 reduction by Integrating Transport and Urban Design strategies». Cities, 28 (5), 394-405. http://doi.org/10.1016/j.cities.2011.05.005

WITTE, A. de; HOLLEVOET, J.; DOBRUSZKES, F.; HUBERT, M. y MACHARIS, C. (2013). «Linking modal choice to motility: A comprehensive review». Transportation Research Part A: Policy and Practice, 49, 329-341. http://doi.org/10.1016/j.tra.2013.01.009

WOODCOCK, J.; BANISTER, D. y EDWARDS, P. (2007). «Energy and transport». The Lancet, 370, 1.078-1.088. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61254-9

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Monika Maciejewska, Carme Miralles-Guasch, Oriol Marquet